Povinnosť vypracovať energetickú koncepciu obce stanovil zákon o tepelnej energetike č. 657 / 2004 Z. z. zo dňa 26. 10. 2004.

Úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. Koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení mestský zastupiteľstvom stala súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Dokumenty:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky ako strategický dokument  je výsledkom kooperácie všetkých dôležitých subjektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb v meste Malacky ako aj ich užívateľov, ktorí prejavili záujem o komunitné plánovanie s cieľom zabezpečiť dostupnosť rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami cieľových skupín, rozširovať, skvalitňovať a prepájať sociálne služby v prospech potrieb občanov mesta Malacky.

Tento dokument je spracovaný v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jeho územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie, analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na príslušné obdobie.

Mesto Malacky vypracovalo a schválilo Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2021-2030 na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030, v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022-2030 a s potrebami prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta.

Jeho cieľom v ďalšom období komunitného plánovania je zabezpečiť kontinuitu rozvoja sociálnych služieb na území mesta  so zameraním na zvyšovanie ich kvality, na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť s cieľom dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru, na zavedenie systému integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti a podporu prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, na zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb jednotlivými poskytovateľmi (verejnými a neverejnými).

Dokumenty:

Koncepcia rozvoja školstva v Malackách na roky 2014 – 2020 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Malacky č. 89/2014 zo dňa 25. 9. 2014.

ikona pdf Koncepcia rozvoja školstva v Malackách na roky 2014 – 2020 (.pdf)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky (ďalej len PHSR) je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.

PHSR mesta Malacky na roky 2022 – 2030

ikona pdfPHSR na roky 2022 – 2030 (.pdf – 13,3 MB)


PHSR mesta Malacky na roky 2014 – 2020

ikona pdfPHSR na roky 2014 – 2020 (.pdf – 1,47 MB) 

Prílohy:

  • A4 Ex-post hodnotenie realizácie PHSR 2007-2013 (.ods, .xls)
  • F2 – Finančný rámec pre realizáciu PHSR (.ods, .xls)
  • P3 – Súhrnný prehľad projektových zámerov (.ods, .xls)
  • Prehľad podnikateľských subjektov podľa SK NACE (.ods, .xls)

PHSR mesta Malacky na roky 2007 – 2013

Program rozvoja bývania mesta Malacky nadväzuje na základné rozvojové dokumenty mesta a ďalšie materiály, ktoré z úrovne národnej a regionálnej vytvárajú predpoklady pre programový rozvoj mesta v rámci jeho územného postavenia.

Dokumenty:

ikona pdf Program rozvoja bývania (.pdf – 819 kB)

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria je spracovaná na základe požiadavky mesta Malacky ako súčasť projektu financovaného z prostriedkov EÚ pod názvom podpora Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu.

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria bola vypracovaná v súlade s odporúčanými metodikami pre spracovanie sektorových rozvojových stratégii. Navrhnutá stratégia sa opiera o súčasný potenciál územia a jeho prírodné danosti. Pri spracovaní boli zohľadnené aj finančné možnosti obcí, ako aj potenciálna participácia podporných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozvoji cestovného ruchu v území Dolného Záhoria.

Dokumenty:

ikona pdfStratégia cestovného ruchu (.pdf – 696 kB)
ikona pdfStratégia cestovného ruchu – mapa (.pdf – 493 kB)
ikona pdf Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria (.pdf – 922 kB)

Zásady hospodárenia s majetkom mesta boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 124/2023 dňa 13. decembra 2023.

Ostatné dokumenty