Štatút mesta Malacky upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta, postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly mesta, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien mesta a odmien; ako i vzťahy mesta k ostatným subjektom verejnej správy.

Štatút mesta Malacky je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Dokumenty:

(pdf, 378 kB)
(pdf, 114 kB)
(pdf, 88 kB)
(pdf, 28 kB)
(pdf, 235 kB)
(pdf, 255 kB)