Mestský úrad Malacky

Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Tel.: 034/7966 100 – recepcia
e-mail: msu@malacky.sk

číslo účtu: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

IČO: 00304913
DIČ: 2021049393
Číslo schránky ÚPVS: E0005587903
URI: ico://sk/00304913

Klientske centrum a matrikaÚradné hodinyÚradné hodiny
Pondelok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.30 h
Utorok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.30 h
Streda8.00 – 11.30 h13.00 – 17.00 h
Štvrtok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.30 h
Piatok8.00 – 11.30 h
Podateľňa a pokladňaÚradné hodinyÚradné hodiny
Pondelok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.00 h
Utorok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.00 h
Streda8.00 – 11.30 h13.00 – 16.30 h
Štvrtok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.00 h
Piatok8.00 – 11.30 h

Dokumenty:

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta. Nemá právnu subjektivitu. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  • pripravuje podklady na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora, vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených mestom,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na mesto.

Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti mestského úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Malackách, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.