Územný plán rieši celé územie administratívne spravované miestnou samosprávou a plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni. Riešením častí obce sa zaoberá nižší stupeň – územný plán zóny. Odvíja sa od územného plánu mesta a spodobňuje ho na rozlišovaciu úroveň parciel.

Územný plán mesta ustanovuje najmä:

  • a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mesta v nadväznosti na okolité územie,
  • b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
  • c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
  • d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
  • e) hranice medzi súvisle zastavaným územím mesta alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím mesta
  • f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,
  • g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
Územný plán - ikona

Načo je dobrý územný plán?

  • územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy
  • územný plán priťahuje súkromné investície
  • bez územného plánu je rozvoj mesta nekoncepčný a zložitý

Štúdia zastavanosti

Odkanalizovanie