Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje:

Rok 2019 – šport

VYÚČTOVANIE poskytnutej dotácie

Poskytnuté dotácie  je potrebné v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie vyúčtovať na určenom tlačive:

Kontakty

JUDr. Beáta Gelingerová
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 318
beata.gelingerova@malacky.sk
Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk