Mesto Malacky ako samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky vzniklo na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy mesta dňa 24.11. 1990.   Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.   Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.  

Samosprávu mesta vykonávajú jeho obyvatelia:

 • orgánmi mesta
 • miestnym referendom
 • zhromaždením obyvateľov mesta.

Orgánmi mesta sú:

 • mestské zastupiteľstvo
 • primátor mesta

  Mestské zastupiteľstvo zriadilo komisie ako svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.   Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.   Získavanie informácií a postup mesta Malacky pri vybavovaní žiadostí, sťažností, návrhov a iných podaníPostup mesta Malacky pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov   Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií a ich vybavovanie sa v podmienkach mesta Malacky riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a smernicou mesta Malacky č. 1/2020 o sprístupňovaní informácií  

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:  

 • písomne, poštou na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky
 • elektronickou poštou na adresu: podatelna@malacky.sk
 • ústne do zápisnice u zodpovedného zamestnanca v čase úradných hodín
 • písomne, osobne do podateľne Mestského úradu Malacky v čase úradných hodín

  Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.   Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto Malacky vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Lehota na doplnenie žiadosti nesmie byť kratšia ako sedem dní. Ak žiadateľ svoju žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, mesto žiadosť odloží.   Mesto Malacky vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie bezodkladne, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podanie žiadosti alebo jej doplnenia. Zo závažných dôvodov môže mesto lehotu predĺžiť, najviac o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty sa žiadateľovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu pred uplynutím 8 dňovej lehoty na vybavenie.   Ak mesto Malacky nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie vydá o tom rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie najneskôr do pätnástich dní od jeho doručenia na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky.   V prípade ak rozhodnutie nebolo vydané, považuje sa za deň doručenia tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.   Ak sa odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, o odvolaní rozhoduje primátor mesta v lehote 15 dní. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.  

Postup mesta Malacky pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov   Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených mestu Malacky sa riadi zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov.   Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou mesta Malacky alebo, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie sa posudzuje podľa obsahu.   Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.   Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.   Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.  

Sťažnosť možno podať:  

 • písomne, poštou na adresu: Mesto Malacky,Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky
 • elektronickou poštou na adresu: podatelna@malacky.sk
  V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom, alebo ju doručiť podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
 • písomne, osobne do podateľne Mestského úradu Malacky v čase úradných hodín 

  Mesto Malacky je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota na jej vybavenie predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu pred uplynutím 60 dňovej lehoty na vybavenie.   Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.   Postup mesta Malacky pri vybavovaní ostatných žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaniach  

Ostatné žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podávať:

 • písomne, poštou na adresu: Mesto Malacky,Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky
 • elektronickou poštou na adresu: podatelna@malacky.sk
 • ústne do zápisnice u zodpovedného zamestnanca v čase úradných hodín 
 • písomne, osobne do podateľne Mestského úradu Malacky v čase úradných hodín 

  O žiadostiach, návrhoch, podnetoch a iných podaniach rozhoduje podľa povahy veci primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo podľa platných právnych predpisov a v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta, najmä so štatútom mesta, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a platnými nariadeniami mesta.    Pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaní sa primerane používajú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.   Mesto je oprávnené vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh alebo iné podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie však do 10 dní od doručenia výzvy doplnila alebo aby poskytla súčinnosť pri vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údaje nedoplní alebo neposkytne požadovanú potrebnú súčinnosť, mesto môže vec odložiť.   Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, zamestnanec mesta, ktorému bola vec pridelená na vybavenie, vec vybaví v lehote podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, v jednoduchých veciach do 15 dní odo dňa jej podania, najneskoršie však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní, o čom bude osoba, ktorá žiadosť, návrh alebo iné podanie podala, informovaná. O výsledku vybavenia veci mesto písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh alebo iné podanie podala. Anonymné podania mesto vybavuje iba vtedy, ak obsahujú konkrétne údaje o tom, že bol porušený zákon.