Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.   Kontakt na jednotlivé referendové komisie K dispozícii dávame telefónne čísla jednotlivých referendových komisií. Tie môžete kontaktovať v prípade nejakých otázok alebo v situácii, kedy vám okolnosti (napr. fyzický stav) nedovoľuje vyjadriť svoju vôľu priamo v mieste okrskovej komisie, si môžete na danom čísle zabezpečiť prenosnú hlasovaciu urnu.
Číslo okrsku Adresa volebnej miestnosti Kontakt
Č. 1 Malacky, Štúrová 2224/142 A, základná škola 034/7723587, 034/7723587
Č. 2 Malacky, M. R. Štefánika 1175/7, základná škola 034/7724155, 034/7724155
Č. 3 Malacky, Záhorácka 1918/49, ZUŠ 034/7726101, 034/7726101
Č. 4 Malacky, Radlinského 2751/1, mestský úrad 034/7741016, 034/7741016
Č. 5 Malacky, M. Rázusa 2383/30, CVČ 034/7724156, 034/7724156
Č. 6 Malacky, Duk. hrdinov 857/34, Nemocničná a. s. 034/7724200, 034/7724200
  Na stiahnutie:  
Čo je referendum? Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu  alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu  alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu (a nie zákonodarnému orgánu). Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie. V štátoch, ktoré referendum pripúšťajú, bývajú podmienky na jeho vykonanie zakotvené v ústave. V niektorých štátoch je referendum povinné pre určitú kategóriu zákonov (Švajčiarsko), v iných existuje iba na lokálnej, nie celonárodnej úrovni (USA). Významné sú referendá vypísané hlavou štátu pre schválenie dôležitých rozhodnutí a referendá vypísané zákonodárnym zborom, ktorý preniesol na ľud zodpovednosť v kontraverzných prípadoch (povolenie rozvodu v Taliansku v roku 1975, schválenie, či zamietnutie návrhu na pričlenenie krajiny do EÚ). Iniciatívu k referendu môžu začať voliči sami zbieraním podpisov; ak sa dosiahne určitého, zákonom stanoveného počtu podpisov, referendum sa musí uskutočniť. V súčasnosti sa výraz referendum stále častejšie používa aj pre plebiscit. V podmienkach Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v Piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky (Piata hlava – Zákonodarná moc, Druhý oddiel, Čl. 93-100). Referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia. Predmetom referenda nemôžu byť: – základné práva a slobody – dane – odvody – štátny rozpočet Naopak, referendum je obligatórne v otázkach: – potvrdenia ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku s iným štátom – alebo o vystúpení z takéhoto zväzku Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Výsledky referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba svojim ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti. Zdroj: wikipedia.sk
Potrebujete hlasovací preukaz? Presne týždeň majú na vybavenie hlasovacieho preukazu občania, ktorí chcú hlasovať v sobotu 18. 9. v referende a nebudú v mieste svojho trvalého bydliska. S ním a s občianskym preukazom môžu hlasovať v ľubovoľnej z 5 060 hlasovacích miestností v SR. Hlasovací preukaz vydá obecný alebo mestský úrad v úradných hodinách najneskôr 16. 9. Na vybavenie stačí občiansky preukaz. Ak záujemca o hlasovací preukaz nemôže prísť na úrad osobne, môže v jeho mene požiadať o vydanie preukazu aj iná osoba, príbuzný alebo aj známy. Potrebné je na to podpísané splnomocnenie so všetkými údajmi z občianskeho preukazu žiadateľa a aj osoby, ktorej dal žiadateľ o prenosný hlasovací preukaz splnomocnenie na vybavenie, ktoré nemusí byť úradne overené. Všetky usmernenia sa týkajú aj vydávania hlasovacích preukazov v Malackách. Občania s trvalým pobytom v meste oň môžu požiadať na sekretariáte prednostu MsÚ (č. dverí 308) v úradných hodinách, najneskôr však 16. 9. do 15.00 h. V Malackách vydaných 64  hlasovacích preukazov. Občania sa v referende vyjadria k šiestim otázkam – zrušeniu koncesionárskych poplatkov, obmedzeniu poslaneckej imunity, zníženiu počtu poslancov, stanoveniu maximálnej ceny vládnych limuzín, voľbám cez internet a k zmene v tlačovom zákone. -sita-, krátené