Kronika mesta Malacky sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú priebežne, chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje kultúrna komisia mestského zastupiteľstva. Kronika mesta Malacky: