Mestský úrad Malacky

Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky


Tel.: 034/7966 100 – recepcia
e-mail: msu@malacky.sk

Vedenie mesta

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Primátor mesta +421347966110
primator@malacky.sk
Ing. Milan Ondrovič, PhD. Zástupca primátora +421347966110
milan.ondrovic@malacky.sk
Ing. Ľubica Čikošová Prednostka úradu +421347966155
prednostka@malacky.sk

Útvar výstavby a životného prostredia

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
JUDr. Adriana Novotná Vedúca – ÚVaŽP 411 +421347966170
adriana.novotna@malacky.sk
Ing. Katarína Bačová Šálková Referent výstavby 408 +421347966156
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Viera Baňovičová Referent výstavby 413 +421347966143
viera.banovicova@malacky.sk
Ing. Jana Chválová Referent životného prostredia 414 +421347966184
jana.chvalova@malacky.sk
Bc. Kamil Ftáčnik Referent životného prostredia 415 +421347966182
kamil.ftacnik@malacky.sk
Matúš Gelinger Referent komunálnych služieb 415 +421347966192
matus.gelinger@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová Referent výstavby 409 +421347966164
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Vilma Eva Horňáková Referent výstavby 410 +421347966154
vilma.hornakova@malacky.sk
Ing. Jana Ježková Referent životného prostredia 414 +421347966181
jana.jezkova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová Referent výstavby 409 +421347966129
dominika.kopcova@malacky.sk
Ing. Martina Mikulášková Referent výstavby – doprava 413 +421347966171
martina.mikulaskova@malacky.sk
Ing. arch. Karin Ňukovičová Referent investičných činností 407 +421347966151
karin.nukovicova@malacky.sk
Barbora Soboličová Administratívny pracovník 410 +421347966152
barbora.sobolicova@malacky.sk

Útvar strategického rozvoja

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Andrea Baťková Referent organizačno-administratívnych vecí 403 +421347966189
andrea.batkova@malacky.sk
Mgr. Gabriela Bedard Referent projektového riadenia 402 +421347966149
gabriela.bedard@malacky.sk
Ing. Marek Cauner Referent prípravy stavieb 403 +421347966187
marek.cauner@malacky.sk
Ing. Marek Gašpar Referent urbanizmu, architektúry a realizácie stavieb 403 +421347966188
marek.gaspar@malacky.sk
Ing. Juraj Mok Referent projektového riadenia 403 +421347966177
juraj.mok@malacky.sk
Ing. Pavol Sivák Referent projektového riadenia 403 +421347966128
pavol.sivak@malacky.sk

Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Mgr. Ľubica Pilzová Vedúca – ÚKaVV 405 +421347966123
+421903238348
lubica.pilzova@malacky.sk
Mgr. Ján Hargaš Referent komunikácie 412 +421347966173
jan.hargas@malacky.sk
Mgr. Natália Jánošová Referent komunikácie 412 +421347966193
natalia.janosova@malacky.sk
Stanislav Osuský Technik internetovej stránky a hmotných zariadení 412 +421347966174
stanislav.osusky@malacky.sk

Útvar hlavného kontrolóra

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Ing. Petra Kožuchová Hlavný kontrolór mesta 306 +421347966175
kontrolor@malacky.sk

Sekretariát úradu

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Ing. Ladislav Balla Referent pre civilné núdzové plánovanie 129 B1 +421347966172
ladislav.balla@malacky.sk
Miroslav Ecker Referent informačných technológií 303 +421347966114
miroslav.ecker@malacky.sk
Marta Hanzlíková Sekretariát primátora 400 +421347966110
marta.hanzlikova@malacky.sk
Mgr. Alexandra Hrnková Školský úrad 310 +421347966116
alexandra.hrnkova@malacky.sk
Lenka Kristínová Referent personálnej a mzdovej politiky 301 +421347966153
lenka.kristinova@malacky.sk
Jana Matúšková Organizačno-administratívny referent 400 +421347966178
jana.matuskova@malacky.sk
Pavol Michalovič Dispečer dopravy 129 B +421347966176
pavol.michalovic@malacky.sk
Lic. Ivana Prelcová Sekretariát prednostky 300 +421347966111
ivana.prelcova@malacky.sk
Peter Sajko Manažer informačných technológií a elektronizácie 303 +421347966124
peter.sajko@malacky.sk
Jana Slobodová Referent personálnej a mzdovej politiky 302 +421347966158
jana.slobodova@malacky.sk
Patrik Šrámek Referent informačných technológií 303 +421347966194
patrik.sramek@malacky.sk

Oddelenie ekonomiky

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Bc. Katarína Orgoňová Vedúca – Ekonomické oddelenie 311 +421347966160
katarina.orgonova@malacky.sk
Denisa Bebčáková Referent všeobecnej učtárne 315 +421347966161
denisa.bebcakova@malacky.sk
Ing. Iveta Dobrocká Referent miestnych daní 314 +421347966126
iveta.dobrocka@malacky.sk
Monika Frühaufová Referent všeobecnej učtárne 313 +421347966185
monika.fruhaufova@malacky.sk
Veronika Kamenistá Finančný referent KC 025 +421347966144
veronika.kamenista@malacky.sk
Eva Kašubová Referent miestnych daní 312 +421347966125
eva.kasubova@malacky.sk
Eva Mrázová Referent miestnych daní 314 +421347966134
eva.mrazova@malacky.sk
Miriam Okruhlicová Finančný referent 313 +421347966136
miriam.okruhlicova@malacky.sk
Ing. Jaroslava Pajpachová Referent miestnych daní 314 +421347966135
jaroslava.pajpachova@malacky.sk
Jaroslava Prelcová Finančný referent KC 025 +421347966146
jaroslava.prelcova@malacky.sk
Dana Puškáčová Referent miestnych daní 312 +421347966127
dana.puskacova@malacky.sk
Mgr. Zuzana Staneková Referent všeobecnej učtárne 309 +421347966162
zuzana.stanekova@malacky.sk
Ing. Natália Šteflíková Finančný referent 315 +421347966186
natalia.steflikova@malacky.sk
Mgr. Michala Tkadlecová Referent evidencie majetku 313 +421347966167
michala.tkadlecova@malacky.sk
Mariana Vrablecová Referent všeobecnej učtárne 309 +421347966117
mariana.vrablecova@malacky.sk

Oddelenie právne

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Mgr. Lenka Paráková Vedúca – Oddelenie právne 317 +421347966132
lenka.parakova@malacky.sk
Mgr. Alena Foltýnková Referent právny a správy majetku 316 +421347966165
alena.foltynkova@malacky.sk
JUDr. Romana Hricová Referent právny a správy majetku 318 +421347966183
romana.hricova@malacky.sk
Ing. Pavel Hulín Referent verejného obstarávania 308 +421347966179
pavel.hulin@malacky.sk
Mgr. Anna Kubinová Referent úverov zo ŠFRB 129 B2 +421347966166
anna.kubinova@malacky.sk
Mgr. Mária Matiko Štarková Referent právny a správy majetku 316 +421347966112
maria.starkova@malacky.sk
Mgr. Martina Přibylová Referent právny a správy majetku 318 +421347966168
martina.pribylova@malacky.sk
PhDr. Mgr. Denisa Smreková Referent právny a správy majetku 307 +421347966157
denisa.smrekova@malacky.sk

Klientske centrum

Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Mgr. Alena Kmecová Vedúca – Klientske centrum 26 +421347966120
alena.kmecova@malacky.sk
Recepcia KC +421347966100
recepcia@malacky.sk
Jana Černovská Evidencia obyvateľov KC 025 +421347966141
jana.cernovska@malacky.sk
Elena Červenková Recepcia a podateľňa KC 025 +421347966142
elena.cervenkova@malacky.sk
Mgr. Monika Gajarová Sociálna pomoc KC 023 +421347966118
monika.gajarova@malacky.sk
Bc. Alexandra Halinárová Recepcia a podateľňa KC 025 +421347966138
alexandra.halinarova@malacky.sk
Annamária Horváthová Matrika KC 024 +421347966121
annamaria.horvathova@malacky.sk
Mgr. Radka Kaminská Terénny sociálny pracovník 129 B1 +421347966148
radka.kaminska@malacky.sk
Mgr. Katarína Krišková Matrika KC 024 +421347966122
katarina.kriskova@malacky.sk
Mgr. Michaela Malíková Terénny pracovník 129 B1 +421347966148
michaela.malikova@malacky.sk
Mgr. Darina Pelecová Sociálna pomoc KC 025 +421347966145
darina.pelecova@malacky.sk