Mesto Malacky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel v súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webovú prezentáciu Mesta Malacky – malacky.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nespĺňna podmienky prístupnosti z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • niektoré obrázky nemajú definovanú textovú alternatívu
  • niektoré tabuľky neobsahujú nadpis / titulok
  • niektoré tabuľky neobsahujú hlavičky podľa špecifikácie
  • niektoré ovládacie prvky neobsahujú informáciu o aktuálnom stave ovládacieho prvku
  • pre každý netextový obsah sa neposkytnú textové alternatívy
  • pre dynamické multimediálne prvky, samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred) (Kritérium úspešnosti: 1.2.1) a Titulky (pre médiá nahraté vopred) (Kritérium úspešnosti 1.2.2) sa neposkytujú alternatívy.
  • účel nie každého odkazu je odvoditeľný zo samotného textu odkazu alebo z textu odkazu v kombinácii s jeho kontextom odvodeným z kódu
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.)
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o veľkosti súboru.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12. 5. 2022.

Vyhodnotenie súladu webových sídiel s požiadavkami § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 30. 9. 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou kontaktujte Mesto Malacky prostredníctvom e-mailovej správy na adresu webmaster@malacky.sk.

Správcom obsahu je Mesto Malacky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Dátum spustenia webového sídla: 08/2008

Dátum spustenia webového sídla: 10/2022 – aktuálna verzia