Centrum voľného času

M. Rázusa 30
901 01 Malacky
tel.: 034/772 22 28

Poverená riaditeľka CVČ: Mgr. Alexandra Hrnková

web: www.cvcmalacky.sk
email: cvcmalacky.zborovna@gmail.com cvcmalacky.riaditel@gmail.com

Centrum voľného času

Centrum voľného času je organizácia, ktorú zriadilo Mesto Malacky za účelom organizácie a zabezpečenia mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti z mesta a okolitých obcí.

Centrum voľného času v Malackách,
ktoré mnohí poznajú pod názvom Cvečko, patrí medzi inštitúcie s celoregionálnou pôsobnosťou. Táto organizácia má ambíciu zapojiť čo najväčšie množstvo detí do aktívneho vyžívania voľného času. Chceme, aby sa im aktívny prístup k neustálemu osobnostnému rastu stal návykom. V pravidelnej činnosti, ktorú ponúkame vo forme mnohých /50/ krúžkov, vsádzame na kvalitu ponúkaných aktivít. Do príležitostnej činnosti, ktorá je počas celého kalendárneho roka, zapájame celé rodiny, a tak chceme prispieť k podpore rodiny ako základného článku. V našom zariadení ponúkame na získanie nových vedomostí, zručností a poznatkov jazykovú výučbu  / nemecký, anglický a francúzsky jazyk/, rôzne druhy umeleckej a  remeselnej činnosti a mnohé druhy športov.  Veľmi obľúbený je futbal , ktorým vychovávame základňu pre naše futbalové kluby. Z menej tradičných  športov záujem je o hokejbal, plávanie a v poslednom období o šach a lukostreľbu. Z netradičných športov sa veľkej obľube teší joga a kondičné cvičenie.  Pohybu sa venujú najmä dievčatá v niekoľkých tanečných krúžkoch určených pre najmenších ako je tanečná rytmika až po tanečníčky a tanečníkov predvádzajúcich svoje umenie na spoločenských akciách. Veľmi úspešné sú najmä mažoretky a break dance.  Medzi zaujímavé krúžky patrí paličkovanie, výroba šperkov z korálkov, leteckí modelári. V dnešnej dobe je veľmi ťažko ponúknuť mladým ľuďom niečo, čo by ich bavilo a malo pritom aj atribút aktívneho spôsobu využívania voľného času. Nahradiť sedenie za počítačom je veľmi ťažké u mnohých dnešných mladých ľudí. A tak vymýšľame originálne a moderné aktivity, ktoré by odrážali nielen dobu, ale mali aj iné vyššie poslanie. 

Mgr. Alžbeta Šurinová