1.) Zariadenia sociálnych služieb mesta – verejný poskytovateľ

Mesto Malacky zabezpečuje sociálne služby v zmysle Zákona  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov i v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom.

1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby je sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb


Kontakt:
Zariadenie opatrovateľskej služby

1. mája 9
901 01 Malacky
tel.: 034/774 30 19                         

Prehľad počtu klientov v zariadení opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (*ZOS)Počet klientov k 30.06.2024 Počet voľných miest k 30.06.2024kapacita zariadenia
1. mája 9 /ZOS*34034*

*Pozn. 3 miesta – COVID opatrenia

Kontakt:
Mgr. Melánia Galovičová – riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb
1. mája  9
901 01 Malacky
Tel.: 034/778 20 64, mobil: 0911 557 724; melania.galovicova@mscss.sk

Ing. Iveta Kunáková – ekonómka – zástupkyňa riaditeľky Mestského centra sociálnych služieb
1. mája 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/778 20 64; mobil: 0911 261 133, iveta.kunakova@mscss.sk

PhDr. Silvia Rummelová  – zariadenie opatrovateľskej služby, práčovňa,stredisko osobnej hygieny – Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája  9
901 01 Malacky
Mobil: 0911 263 683, silvia.rummelova@mscss.sk 

Mgr. Jana Tomšová – sociálna pracovníčka – zariadenie opatrovateľskej služby – Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 30 19, jana.tomsova@malacky.sk

1.2 Útulok

V útulku je zabezpečená sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb – bližšie na www.mscss.sk
 
Kontakt:

Mgr. Adela Ondrisková  – sociálna pracovníčka  – Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája č. 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 93 43, jana.tomsova@mscss.sk

1.3 Denný stacionár

1. 3. V dennom stacionári je zabezpečená sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb – bližšie na www.mscss.sk

Kontakt:
Mgr. Adela Ondrisková
– sociálna pracovníčka – Mestské centrum sociálnych služieb 
1. mája  7
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 93 43, adela.ondriskova@mscss.sk

1.4 Denné centrum

1.4. V dennom centre (klub dôchodcov) sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Poskytovateľom je mesto Malacky. V dennom centre sa najmä:

  • a) poskytuje sociálne poradenstvo
  • b) zabezpečuje záujmová činnosť

Kontakt:
Denné centrum (Klub dôchodcov)

budova na Radlinského 1 (vchod za garážami)
901 01 Malacky
Tel.: 0902 284 458

Veronika Jahodová– vedúca denného centra

2.) Zariadenia sociálnych služieb – neverejný poskytovateľ

Na území mesta Malacky poskytujú sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb neziskové organizácie v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

2.1 Útulok

Kontakt:
Križovatky n.o.,
Danica Sedláčková
Azylové centrum Betánia
Ľ. Fullu 16,
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 24 57 

2.2  Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Malacky –  www.vstupte.org

Kontakt:
Vstúpte, n.o.
Bc. Katarína Martincová – riaditeľka organizácie
Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Malacky
1. mája 17
901 01 Malacky
Tel.: +421 915 575 153, riaditel@vstupte.org