Povinnosť vypracovať energetickú koncepciu obce stanovil zákon o tepelnej energetike č. 657 / 2004 Z. z. zo dňa 26. 10. 2004.

Úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. Koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení mestský zastupiteľstvom stala súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Dokumenty: