Oprava chyby vo VZN 10/2019

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dpĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytnuté mestom Malacky

VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN

VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN

VZN mesta Malacky č. 4/2022 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 9/2021 Územného plánu mesta Malacky

VZN mesta Malacky č. 5/2022. ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení VZN mesta Malacky č. 7/2020, VZN č. 10/2020 a VZN mesta Malacky č. 11/2021.

VZN č. 6/2022, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane nefajčiarov na území mesta Malacky.