Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 1 a 2 definuje štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáciu, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Mesto Malacky je zriaďovateľom týchto rozpočtových vzdelávacích organizácií

Škola, školské zariadenieSídlo
Materská škola s elokovanými triedami na uliciach Bernolákovej, Hviezdoslavovej, Štúrovej a Rakárenskej  
www.msmalacky.edupage.org

Zriaďovacia listina (.pdf – 660 kB)
dodatok (.pdf – 50,1 kB)
Jána Kollára 896
Základná škola Dr. J. Dérera  
www.dererka.edupage.org

Zriaďovacia listina (461,3 kB)
dodatok (.pdf – 50,7 kB)
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola Štúrova
zssturovamalacky.edupage.org  

Zriaďovacia listina (560,1 kB)
dodatok (.pdf – 40,1 kB)
Štúrova 142/A
Základná škola Záhorácka  
www.zs4malacky.edupage.org

Zriaďovacia listina (511,0 kB)
dodatokk (.pdf – 48,7 kB)
Záhorácka 95
Základná umelecká škola  
www.zusmalacky.edupage.org

Zriaďovacia listina (247,1 kB)
dodatok (.pdf – 49,7 kB)
Záhorácka 1918
Centrum voľného času
www.cvcmalacky.sk  

Zriaďovacia listina (494 kB)
dodatok (.pdf – 49,5 kB)
M. Rázusa 30