Civilná ochrana (Zákon č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva)

 1. Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
 2. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Základné pojmy

 1. Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
 2. Na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa,1b) hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky alebo teroristický útok, pričom
  • a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
  • b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
  • c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Obyvateľstvo je o hroziacom nebezpečenstve informované varovnými signálmi sirén a hovorenou informáciou hromadnými informačnými prostriedkami: mestskou televíziou, webovou stránkou mesta, stanicami Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a pohyblivými prostriedkami varovania.

Varovné signály

 • “Všeobecné ohrozenie” – 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození mimoriadnou udalosťou a následne doplnený hovorenou nformáciou, ktorá obsahuje základné údaje – miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľstva
 • “Ohrozenie vodou” – 6-minútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody
 • “Koniec ohrozenia” – 2-minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo ukončení pôsobenia nepriaznivých faktorov mimoriadnej udalosti
 • Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania sa vykonáva spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12. hodine 2-minútovým stálym tónom sirén, čomu predchádza informovanie obyvateľov v mestskom miestnom rozhlase.

Ako postupovať pri ohrození

Pri eventuálnom ohrození nebezpečnou látkou treba opustiť priestor kontaminácie. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, ihneď vyhľadajte ukrytie v budovách.
Ak je možné zo zasiahnutého priestoru odísť, opúšťajte ho kolmo na smer vetra šíriaceho nebezpečnú látku. Po vstupe do budovy si treba dôkladne umyť ruky, tvár a ďalšie nekryté časti tela. V budove sa musí vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenie, musia sa uzavrieť
a utesniť okná, dvere a ventilačné otvory, a to mokrými textíliami, lepiacimi fóliami, igelitom, tmelom, penovou hmotou. Treba si ešte podľa situácie pripraviť nevyhnutnú zásobu pitnej a úžitkovej vody a potravín.

Ohrozenie nebezpečnými látkami

Nebezpečné látky môžu byť: výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, horľavé, veľmi jedovaté, jedovaté, škodlivé, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie. V súhrne ide o 15 možných nebezpečných vlastností. Pri každej mimoriadnej udalosti sa vykonávajú podľa jej charakteru základné protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.

Výdaj prostriedkov individuálnej ochrany sa vykonáva z výdajných stredísk, ktoré sú v suterénoch budov a domov v týchto lokalitách mesta Malacky:

 • budova bývalého Mestského úradu, Radlinského 2751/1
 • Bytový dom, Ulica 1. mája 99/20
 • Bytový dom, Břeclavská ulica 1/4
 • Bytový dom, Ulica 1. mája 96/87
 • Mestské centrum kultúry, Záhorácka ulica 1919

Protipovodňová ochrana

Stupne protipovodňovej aktivity charakterizujú nebezpečenstvo povodne so zreteľom na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch pri povodňovej situácii:

 • I. stupeň – stav bdelosti
 • II. stupeň – stav pohotovosti
 • III. stupeň – stav ohrozenia

Hlásna a varovná služba v meste Malacky je zabezpečená aktuálnym vysielaním mestskej televízie eM TV, webovou stránkou mesta a pohyblivými prostriedkami varovania. Mesto spolupracuje so závodom SVP Povodie Moravy
v Malackách, OR HaZZ, BVS, a. s., stredisko Malacky, Okresný úrad Malacky.

Ohrozené časti mesta, ktoré môžu byť postihnuté záplavou:

 • Jesenského ulica – pri zahltení krytého profilu Mlynského náhonu Maliny
 • Stupavská cesta – vyliatie vody z koryta Balážovho potoka, ktorý vyteká z Marheckých rybníkov Vojenských lesov a majetkov
 • Ulica Janka Kráľa – zaplavovanie pivníc rodinných domov dažďovou vodou stekajúcou z komunikácie
 • most cez potok Malina – v blízkosti “splavu” – nutnosť odstraňovania naplavenín a zápach pri prívalových dažďoch a topení snehu pri II. a III. stupni PA

Dokumenty:

(pdf, 18 kB)