Rozpočet mesta

Mesto financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Mesto môže financovať svoju činnosť aj z prostriedkov združených s inými obcami a mestami, so samosprávnymi krajmi i z mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania; môžu mu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Rozpočet

Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov a schvaľuje záverečný účet mesta. Pred schválením sa rozpočet a záverečný účet mesta musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia mesta. Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Prebytky rozpočtu môže mesto previesť do mimorozpočtového fondu alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok. Účtovníctvo o stave majetku, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Mestský úrad v Malackách. Mesto môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako prostriedky regulácie činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou. Výsledky hospodárenia mesta vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov mesta obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Ak nie je rozpočet mesta schválený mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie mesta – v zmysle platných právnych predpisov v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mesta – rozpočtovým provizóriom.

Dokumenty: