Mesto zabezpečuje zber nasledujúcich zložiek komunálneho odpadu:

 • papier, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, použité jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
 • viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky alebo kompozitné obaly)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Malackách v roku 2019: 38,55%
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Malackách v roku 2020: 45%
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Malackách v roku 2021: 54,3% 

Rozdelenie ulíc s rodinnými domami podľa obvodov

Vývoz papiera, plastov a biologicky rozložiteľných odpadov z rodinných domov je rozdelený do 4 obvodov. Každý z obvodov má presne definovaný zoznam ulíc a termín vývozu.

I. obvod

Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

II. obvod

Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

III. obvod

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.

IV. obvod

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka.


Ostatné vytriedené zložky komunálnych odpadov môžu fyzické osoby (poplatníci mesta Malacky) donášať na zberné dvory bezplatne, s výnimkou drobného stavebného odpadu, ktorý muselo mesto v zmysle nového zákona o odpadoch (od 1.1.2016) spoplatniť, poplatok pre mesto Malacky je 0,045 eur/t drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Všetky komunálne odpady je však možné donášať na zberné dvory:

 • a) odpady s obsahom škodlivín,
 • b) objemný odpad,
 • c) biologicky rozložiteľný odpad zo  záhrad a parkov,
 • d) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, – len zberný dvor na ul. Partizánskej
 • e) použité jedlé oleje a tuky,
 • f) kovy,
 • g) elektronický odpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, – len zberný dvor na ulici Partizánskej
 • h) použité batérie a akumulátory.
 • i) papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvových kombinovaných materiálov (tzv. tetrapaky alebo kompozitné obaly),

Celoplošný triedený zber je v meste nastavený nasledovne:

PAPIER

HLINÍKOVÉ S MODRÝM VEKOM , MODRÉ- NÁDOBY/KONTAJNERY

 1. Do triedeného zberu papiera patria noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, kartóny, letáky, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdých obalov, škatuľky od čaju, zubnej pasty a pod.
 2. Do triedeného zberu papiera nepatria plastové obaly, znečistený či mastný papier, kopírovací papier, papierové obaly s kovovými alebo plastovými súčasťami, skartovaný papier, brúsny papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky).
 3. V komplexnej bytovej výstavbe sa používajú nádoby s objemom 1100 l s modrým vekom.
 4. V individuálnej bytovej výstavbe sa používajú modré plastové nádoby s objemom 120 l.

SKLO

ZELENÉ SKLOLAMINÁTOVÉ – KONTAJNERY

 1. Do triedeného zberu skla patria sklenené fľaše, zaváraninové poháre, obaly, črepy, okenné sklo, sklenené fľaštičky od kozmetických prípravkov bez uzáverov a pod.
 2. Do triedeného zberu skla nepatria porcelán, keramika, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky,        obrazovky, monitory, silne znečistené sklo, zrkadlá.
 3. V komplexnej bytovej výstavbe sa používajú zelené sklolaminátové nádoby s objemom 1300 l.
 4. V individuálnej bytovej výstavbe sa používajú zelené sklolaminátové nádoby s objemom 1300 l, ktoré sú umiestnené na križovatkách dvoch alebo viacerých ulíc.

PLASTY, TETRAPAKY, KOVY

ŽLTÉ PLASTOVÉ – KONTAJNERY ALEBO PLASTOVÉ VRECIA

 1. Do triedeného zberu plastov patria nápojové plastové fľaše (stlačené), vypláchnuté nádobky od jogurtu, smotany, čisté obalové fólie, igelitové tašky, vypláchnuté fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a pod.
 2. Do triedeného zberu plastov triedime aj viacvrstvové kombinované materiály  (tetrapaky) od mlieka, džúsov, vína, a kovy najmä obaly z nápojov. (plechovky)
 3. Do triedeného zberu plastov nepatria fľaše od oleja, znečistené obaly, záhradný nábytok, veľkorozmerné odpady z tvrdého plastu (je potrebné ich nosiť na odpadové zberné dvory)
 4. Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky) zbierajú aj žiaci na základných školách.
 5. V komplexnej bytovej výstavbe sa používajú žlté nádoby s objemom 1100 l.
 6. V individuálnej bytovej výstavbe sú občanom na triedenie plastov prideľované žlté plastové  nádoby.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV

 • Do triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a parkov patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad z orezávania krovín a stromov, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, drevný popol a pod.
 • V individuálnej bytovej výstavbe zbierajú fyzické osoby odpad do hnedých nádob. Väčšie množstvo odpadu môžu individuálne odovzdať na zbernom dvore Hlboká.
 • Mesto vykonáva zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vo vegetačnom období v mesiacoch marec až november s frekvenciou 1 krát za 14 dní.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD

 1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „BRKO“) patria šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, potraviny po záručnej dobe, použité vreckovky a servítky, papier alebo lepenka znečistené potravinami, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo z kuchýň z domácností a podobne.
 2. Do biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných  odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety a pod.
 3. Pôvodca odpadu – fyzická osoba sústreďuje BRKO v domácnosti do vlastnej nádoby a v pravidelných časových intervaloch donáškovým spôsobom  nádobu vyprázdňuje do kontajnera hnedej farby  s objemom 600 l pristaveného na určených zberných hniezdach a stojiskách kontajnerov na území mesta.
 4. Pravidelné vyprázdňovanie 600 l  kontajnera s frekvenciou vývozu stanovenou vyhláškou pravidelné umývanie kontajnera a zhodnotenie vyzbieraného odpadu  zabezpečí zmluvná zberová spoločnosť.

Kontakty

Ing. Jana Chválová
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.chvalova@malacky.sk


Zvoz biologického odpadu zo záhrad a z rodinných domov (tráva, lístie, konáre atď.) v obvyklom množstve sa uskutočňuje v nepárnom týždni vždy v utorok. Biologický odpad sa zbiera do hnedých nádob.  

Čo patrí do triedeného odpadu?

papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky a pod.

Nepatria sem:
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby.

Do žltých kontajnerov patria:

PET fľaše (minerálky, sladené nápoje, pivo….), obaly z drogérie (šampóny, aviváže, sprchové gély, pracie prostriedky), vymyté plastové obaly z potravín (tégliky z jogurtov, šalátov…), kovové obaly z nápojov (plechovky), TETRAPACK (obaly z mlieka, džúsov…)

Nepatria sem:
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod. 

Do zelených kontajnerov patria:

nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a podobne. 

Nepatria sem:
keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod. 

Na stiahnutie

ikona_pdfPlagát – Nebuďme leniví a trieďme (.pdf – 485 kB)

VIDEO

 Vzdelávanie (.mp4 – 207 MB)