V zmysle štatútu mesta Malacky mestské zastupiteľstvo je oprávnené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov Mesta do ich orgánov a schvaľovať majetkovú účasť Mesta v právnickej osobe.

Mesto môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným Mestom podľa osobitného predpisu. Rozsah ich práva nakladať a disponovať s majetkom Mesta sa musí upraviť v zakladateľských, alebo zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

Mesto Malacky má účasť v nasledujúcich obchodných organizáciách:

 Za mesto Malacky vykonáva práva spoločníka primátor mesta (bez odmeny).