Vybavovanie na Mestskom úrade v Malackách

Ambíciou Mestského úradu v Malackách (ďalej len “MsÚ”) je uplatňovať ústretový prístup  pri  poskytovaní  služieb  občanom.
V úsilí čo najväčšmi im zjednodušiť vybavovanie bolo v roku 2004 na prízemí MsÚ zriadené klientske centrum (tzv. Front Office), ktoré  na označených pracoviskách pomáha občanom získať informácie, tlačivá k vybavovaným agendám, podať žiadosti a rozličné druhy podaní, zaplatiť správne poplatky, miestne dane a pod.

Niektoré služby možno vybaviť okamžite v klientskom centre.  Náročnejšiu agendu  po prvom  kontakte  občana s úradom v klientskom centre preberajú jednotlivé oddelenia MsÚ (Back Office). Výsadou klientskeho centra je však skutočnosť, že je otvorené nepretržite počas pracovných dní (v pracovnom čase) a klient vybaví svoje požiadavky vyplývajúce z prvého kontaktu s úradom bez časových strát a stresov naozaj na prvý raz.