JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. - primátor mesta Malacky

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

tel.: 034/7966 110 – sekretariát
e-mail: primator@malacky.sk
web: https://jurajriha.sk

Životopis:

ikona_pdfŠtruktúrovaný životopis (.pdf – 1,0 MB)

Mgr. Ľubica Pilzová (hovorkyňa)
email: lubica.pilzova@malacky.sk
tel: +421 34 7966 123
mobil: +421 903 238 348

 • od 01/2022: 5 445 € (brutto)

 • 08/2013 – 12/2014 – Ministerstvo financií SR, generálny štátny radca
 • 08/2011 – 07/2013 – Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca
 • 09/2010 – 07/2013 – Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
 • 01/2007 – 12/2012 – odborná spolupráca v oblasti médií a advokácie

 • 09/2014 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (odbor: Teória a dejiny štátu a práva) – PhD.
 • 05/2013 – Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave (odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie) – Ing.
 • 03/2013 – Rigorózna skúška v odbore ústavné právo – JUDr.
 • 05/2010 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (odbor: právo) – Mgr.

• do 5. 2. 1990 – RSDr. Jozef Kozel

predseda Mestského národného výboru v Malackách

• 15. 2. 1990 – 15. 1. 1999 – Ing. Vladimír Moravčík, CSc.

15. 2. 1990 bol plénom MsNV (po predchádzajúcej dohode politických strán VPN, KDH, Soc.dem., SZ, Strany slobody) zvolený do funkcie predsedu MsNV.
Komunálnymi voľbami v novembri roku 1990 zanikla sústava národných výborov. Vznikla samospráva miest a obcí a jej samosprávne orgány na základe zákona o obecnom zriadení. Týmto zákonným aktom sa stal jedným z orgánov miestnej samosprávy starosta obce, v meste primátor.
Od 1. komunálnych volieb 23. – 24. 11. 1990 sa stal primátorom Malaciek.

• 15. 1. 1999 – 15. 12. 2014 – RNDr. Jozef Ondrejka

V roku 1983 absolvoval gymnázium v Malackách. V rokoch 1983 – 1988 študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave s pedagogickým zameraním. Po absolvovaní univerzity pracoval ako učiteľ v rokoch 1988 – 1997 na gymnáziu v Malackách. V roku 1998 nastúpil ako učiteľ na Prvé súkromné gymnázium v Bratislave. 
V tom istom roku 1998 bol zvolený za primátora Malaciek ako kandidát SDĽ. Od januára 1999 až do 15. decembra 2014 pôsobil v tejto funkcii štyri volebné obdobia. Vo voľbách v roku 2002 obhájil post primátora ako kandidát koalície ANO, DS, KDH, SDKÚ–DS, SMER, SDA, SDĽ. V nasledujúcich voľbách v roku 2006 a 2010 kandidoval ako nezávislý kandidát.
Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 bol zvolený ako nezávislý kandidát za poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode Malacky.Vo voľbách v roku 2009 bol opätovne zvolený za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja. V týchto voľbách kandidoval za koalíciu HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS. Vo voľbách do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013 neobhájil svoju pozíciu. Kandidoval za SMER-SD a stal sa prvým poslaneckým náhradníkom vo svojom volebnom obvode.
Bol členom Predsedníctva a Rady Združenia miest a obcí Slovenska, predsedom Združenia miest a obcí záhorskej oblasti, predsedom správnej rady Inkubátora Malacky a predsedom správnej rady Nadácie Pro Malacky. Bol predsedom dozornej rady Eurovalley, a.s. a členom predstavenstva Nemocničnej, a.s..

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Pravidlá voľby primátora sú obsiahnuté v osobitných právnych predpisoch.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane.

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu mesta,
 • zastupuje mesto navonok vo vzťahu k štátnym orgánom a k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uschováva erb mesta, vlajku mesta a pečať mesta a rozhoduje o použití mestských symbolov,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Rozhodnutie o pozastavení výkonu uznesenia je primátor povinný prerokovať v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky