Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Malacky, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Malacky na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky má 18 poslancov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Dokumenty

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Malackách sú zhotovované videozáznamy.

Úlohy mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Malacky a vykonáva svoju právomoc v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať  najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o zriadení spoločného úradu, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej  finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta;
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov;
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov;
 • uznášať sa na nariadeniach mesta;
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení ;
 • určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra mesta;
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah úväzku;
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako i ďalšie predpisy (rokovací poriadok, organizačný poriadok a pod.);
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť Mesta v právnickej osobe;
 • schvaľovať združovania mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 • zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce;
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny;
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku;
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku podľa platných Zásad  finančného hospodárenia;
 • schvaľovať nakladanie s majetkovými právami podľa platných Zásad finančného hospodárenia;
 • schvaľovať aukčný predaj vecí;
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, a pečať mesta;
 • schvaľovať štatút mesta.

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek  ďalšej otázke života mesta, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v meste. Pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva, najmä príprava a obsah rokovania, príprava  podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta a  uznesení mestského zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení  sú obsiahnuté v rokovacom poriadku.