Ing. Milan Ondrovič, PhD.

tel.: 034/7966 110 – sekretariát
e-mail: milan.ondrovic@malacky.sk

  • od 02/2019: 3 189 € (brutto)

  • 2015 – súčasnosť: zástupca primátora mesta
  • 2005-2015 STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Pedagóg – Vedeckovýskumný pracovník, riešiteľ medzinárodných projektov v oblasti udržateľnej mobility, dopravnej bezpečnosti a dopravného plánovania
  • 2007-2015 SZČO, výskumná činnosť v oblasti dopravy, spracovanie prieskumov, inžinierska činnosť v oblastiach: projektovanie miestnych komunikácií, spracovanie dopravno-inžinierskych podkladov, spracovanie častí územných plánov a územnoplánovacích podkladov v oblasti dopravy, dopravné štúdie

  • 2005 – STU v Bratislave, Stavebná fakulta (odbor: Teória a Konštrukcie inžinierskych stavieb, zameranie: Dopravné stavby) – PhD.
  • 2002 – STU v Bratislave, Stavebná fakulta (odbor: Architektúra a pozemné stavby, zameranie: Mestské inžinierstvo) – Ing.
  • 2000 – STU v Bratislave, Stavebná fakulta (odbor: Pozemné stavby, zameranie: Architektúra a pozemné stavby) – Bc.

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.

Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa odseku 5, patrí plat podľa osobitného zákona.