Nájomné byty na Ul. Pri Maline

Pomocná kalkulačka na výpočet životného minima na rok 2023:


Nakladanie s bytmi upravujú Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa charakteru bytov.

Rozdelenie bytov

I. skupina

110 bytov hromadnej bytovej výstavby Pri Maline spravuje Mesto Malacky podľa Úplného znenia VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky.
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov.

II. skupina

12 bytov na Hlbokej ul. č. 5001 spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., a 3 byty na ulici Hlboká č. 5939 spravuje Mesto Malacky. Nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 3/2014 o podmienkach nájmu bytov určených na bývanie sociálne slabých obyvateľov Mesta Malacky
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov.“

III. skupina

2 byty, ktoré Mesto Malacky nadobudlo prevodom z vlastníctva štátu, resp. zmenou účelu využitia pôvodných ubytovní vo vlastníctve štátu, spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 9/2007 o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve Mesta Malacky. 
U týchto bytov nájomné zmluvy možno uzatvoriť na dobu neurčitú, čo je predpokladom pre prípadné odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.

K 10. 1. 2019 je všetkých 110 bytov I. skupiny (Pri Maline), 15 bytov II. skupiny (Hlboká 5001) a 5 bytov III. skupiny obsadených nájomcami. 3 bytové jednotky v nájomných rodinných domoch – nájomné zmluvy sú s nájomcami uzatvorené na dobu neurčitú na základe splnenia podmienok VZN.

IV. skupina

11 bytov na Mierovom námestí č. 12. Mesto Malacky vyčlenilo z bytového fondu nájomné byty v bytovom dome na Mierovom námestí č. 12 v Malackách, ktoré budú slúžiť na riešenie bytovej situácie žiadateľov v naliehavých prípadoch. Za naliehavé prípady sa považuje:

  1.  zabezpečenie bytu pre žiadateľa – fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá sa významným spôsobom alebo v záujme mesta podieľa na jeho rozvoji v spoločenskej, ekonomickej a sociálnej oblasti, najmä v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, obrany, športu a iné, pokiaľ žiadateľ vykonáva svoju činnosť na území mesta
  2. zabezpečenie bytu pre žiadateľa – fyzickú osobu, ktorá náhle stratila bývanie a nie vlastným pričinením sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii vyžadujúcej okamžité riešenie,
  3. zabezpečenie bytu pre osoby, na ktorých je páchané násilie a túto situáciu riešia orgány činné v trestnom konaní.

Podmienky nájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2021 o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta Malacky.

ŽIADOSTI O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU

Žiadosti o pridelenie bytu spolu s vyplneným dotazníkom a prílohami je potrebné zasielať na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, alebo priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Malacky.

Vzhľadom k tomu, že k žiadosti o byt sa prikladá aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, je potrebné žiadosti z predchádzajúcich období aktualizovať. Neaktualizované žiadosti nie je možné vyhodnotiť a posúdiť, či žiadateľ a s ním posudzované osoby spĺňajú podmienky príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky.


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Malacky môžete kontaktovať našu referentku:

Kontakty

Mgr. Mária Matiko Štarková
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 316
maria.starkova@malacky.sk