Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:Mesto Malacky
IČO:
00304913
Sídlo: Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
  
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003

Mesto Malacky je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie podľa schváleného „Plánu verejného obstarávania“ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Mesto Malacky cez Oddelenie právne, v spolupráci s  jednotlivými oddeleniami Mesta Malacky, v súlade so „Smernicou“ upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované (v závislosti od finančných limitov):

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Ročná správa o verejnom obstarávaní

ikona pdf Etický kódex osoby zúčastnenej na procese verejného obstarávania (.pdf – 32 kB)


NEPREHLIADNITE: