Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky ako strategický dokument  je výsledkom kooperácie všetkých dôležitých subjektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb v meste Malacky ako aj ich užívateľov, ktorí prejavili záujem o komunitné plánovanie s cieľom zabezpečiť dostupnosť rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami cieľových skupín, rozširovať, skvalitňovať a prepájať sociálne služby v prospech potrieb občanov mesta Malacky.

Tento dokument je spracovaný v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jeho územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie, analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na príslušné obdobie.

Mesto Malacky vypracovalo a schválilo Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2021-2030 na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030, v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022-2030 a s potrebami prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta.

Jeho cieľom v ďalšom období komunitného plánovania je zabezpečiť kontinuitu rozvoja sociálnych služieb na území mesta  so zameraním na zvyšovanie ich kvality, na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť s cieľom dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru, na zavedenie systému integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti a podporu prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, na zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb jednotlivými poskytovateľmi (verejnými a neverejnými).

Dokumenty:


Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky 2010 – 2013