Mestská polícia Malacky - logo

Mestská polícia

Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Tel.: 159 – linka tiesňového volania (bezplatne)

Tel.: 034 / 772 38 33 – stála služba (0,075 eur/min.)

Služba občanom je zabezpečená nepretržite, 24 hodín denne.
(Z hovorov na týchto telefónnych linkách je vyhotovovaný audiozáznam a oznamy sú archivované.)

Mestská polícia Malacky

Mestská polícia Malacky na Facebooku               

 

Mestská polícia plní úlohy najmä na úsekoch:

 • ochrany verejného poriadku
 • boja proti páchaniu delikvencie na území mesta Malacky
 • zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • odhaľovania a objasňovania priestupkov

Kompetencie mestskej polície

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím a to s využitím pultu centrálnej ochrany a kamerového systému mesta;
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon o priestupkoch) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej – dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii;
 • mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mgr. Ivan Jurgovič - náčelník MsPNáčelník MsP: Mgr. Ivan Jurkovič

e-mail: ivan.jurkovic@malacky.sk

Legislatívne postavenie mestskej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Dokumenty: