Stratégia cestovného ruchuStratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria je spracovaná na základe požiadavky mesta Malacky ako súčasť projektu financovaného z prostriedkov EÚ pod názvom podpora Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu.

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria bola vypracovaná v súlade s odporúčanými metodikami pre spracovanie sektorových rozvojových stratégii. Navrhnutá stratégia sa opiera o súčasný potenciál územia a jeho prírodné danosti. Pri spracovaní boli zohľadnené aj finančné možnosti obcí, ako aj potenciálna participácia podporných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozvoji cestovného ruchu v území Dolného Záhoria.

Dokumenty:

ikona pdf Stratégia cestovného ruchu (.pdf – 696 kB)
ikona pdf Stratégia cestovného ruchu – mapa (.pdf – 493 kB)
ikona pdf Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Záhoria (.pdf – 922 kB)