Mesto Malacky je prirodzeným centrom Dolného Záhoria. Región mesta bol vyhodnotený ako najvhodnejšia lokalita pre investície v Európe (štúdia nezávislej analytickej agentúry EAO empirica Delasasse podporovanej Európskou úniou porovnávala (r. 2009) potenciál 471 lokalít Európy s horizontom rozvoja nad 20 rokov podľa  faktorov ako napr. infraštruktúra, vzdelanostná úroveň či cena pracovnej sily). Výhody lokality si už všimli mnohí medzinárodní investori.

Malacky ležia v blízkosti hlavného mesta v najbohatšom a  najrozvinutejšom kraji republiky. Zároveň sú v tesnej blízkosti hraníc s  Českou republikou, Rakúskom aj Maďarskom. Cez mesto prechádza diaľnica D2 aj medzinárodná železničná trať 110 Praha – Bratislava, lodný prístav je vzdialený len 40 kilometrov a vo výhodnej vzdialenosti sú hneď 3 letiská (Bratislava,Viedeň, Brno).

Výhodná je nielen poloha mesta v rámci krajiny, ale aj poloha Slovenska v rámci Európy. Slovensko je ideálnym miestom pre podnikanie. Leží v geografickom strede kontinentu a investori majú blízko do všetkých krajín. Pre začínajúcich podnikateľov pôsobí v Malackách tzv. Podnikateľský inkubátor na podporu malého a stredného podnikania.

Malacky získavajú dlhodobo výborné ratingové hodnotenie. V porovnaní s ostatnými slovenskými municipalitami vykazujú lepšie prevádzkové výsledky, silnými stránkami mesta sú podľa hodnotenia odborníkov aj stabilná finančná situácia (dlh mesta dlhoročne klesá, rozpočet je udržiavaný prebytkový), úspešnosť mesta v získavaní nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov (okrem štátnych a neštátnych grantov sú to predovšetkým eurofondy) a výhodná poloha v najbohatšom kraji Slovenskej republiky.

Ďalšou devízou Malaciek je mladé perspektívne obyvateľstvo. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije v meste 17 051 ľudí. Vo  veku do 35 rokov je až 44% z nich. Najpočetnejšou skupinou sú ľudia vo veku 30-34 rokov (Štatistický úrad SR – Sčítanie obyvateľov 2011).

Mesto Malacky zaznamenalo od roku 2001 do roku 2013 zníženie nezamestnanosti z 13,55%  na 7,82%. Zníženie o 5,73 percentuálneho bodu nás radí na prvé miesto v zníženia nezamestnanosti spomedzi okolitých okresov. Podľa údajov ŠÚ SR priemerná mzda zamestnanca v roku 2012 dosiahla u nás hodnotou 995 €, to je najviac spomedzi všetkých porovnávaných okresov.