Návrh programu

(pdf, 269 kB)
  1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu

2. Správa o plnení uznesení – SPU 3/2022

Materiály:

(pdf, 147 kB)

3. Správy z vykonaných kontrol:

3a) Správa z kontroly výdavkov na vysielacie a vydavateľské služby za rok 2021

Materiály:

(pdf, 908 kB)

3b) Správa z kontroly vybraných výdavkov realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov v roku 2021

Materiály:

(pdf, 912 kB)

4. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
4a) Schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 9/2021 Územného plánu mesta Malacky“ a návrh VZN mesta Malacky o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 9/2021 Územného plánu mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 434 kB)

4b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN

Materiály:

(pdf, 699 kB)

4c) Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 86/22/1106 – 2 proti VZN Mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane nefajčiarov na území Mesta Malacky a návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane nefajčiarov na území mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 702 kB)

5. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2022

Materiály:

(pdf, 1 MB)

6. Návrh na VIII. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

Materiály:

(pdf, 312 kB)

7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2022

Materiály:

(pdf, 305 kB)

8. Prevody a zmluvy:

8a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5358/25 v k. ú. Malacky na Krátkej ulici vo vlastníctve Tomáša Pilného a Miroslava Žiga v prospech mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 706 kB)

8b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4907/3, 4908/2 a 4910/1 v k. ú. Malacky na ulici Jána Hollého vo vlastníctve Dominiky Šohárovej v prospech mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 648 kB)

8c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 4188/286 v k. ú. Malacky na Robotníckej ulici vo vlastníctve Kamila Ftáčnika a Márie Ftáčnikovej v prospech mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 754 kB)

8d) Návrh na prenájom časti pozemku reg. „E“ parc.č. 907/2 v k.ú. Malacky na ul. Duklianskych hrdinov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Renáty Vargovej

Materiály:

(pdf, 782 kB)

8e) Návrh na schválenie zmeny nájomcu nebytových priestorov v objekte Inkubátor v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 005/KOM/18

Materiály:

(pdf, 429 kB)

8f) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti TERMMING, a.s.

Materiály:

(pdf, 975 kB)

8g) Návrh na zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „E“ parc. č. 1087/2, 1109, 1110/1 a 1657/2 v k. ú. Malacky na Jilemnického ul. a Námestí SNP uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti SWAN, a.s.

Materiály:

(pdf, 922 kB)

8h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, prístupovej komunikácii, chodníkom a spevneným plochám v bytovom komplexe Bažantnica I., II. vo vlastníctve L.N.S. s.r.o., MP STAVBY s.r.o., JMP INVEST, spol. s r.o. v prospech mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 1 MB)

9) Slávnostné ukončenie volebného obdobia MsZ 2018-2022