Kontakty

Bc. Katarína Orgoňová
Vedúca – Ekonomické oddelenie
číslo dverí: 311
katarina.orgonova@malacky.sk

Služby oddelenia ekonomiky MsÚ v Malackách vyplývajú z popisu činností (procesov), ktorý je prílohou Organizačného poriadku MsÚ a vyplývajú z nasledujúcej agendy.

Agenda oddelenia:

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo

 • komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtov a zabezpečenie ratingu a auditu,
 • styk s peňažnými ústavmi a zabezpečenie poistenia majetku,
 • návrhy na prijatie a poskytnutie úverov, vydávanie obligácií,
 • evidenciu stavu hospodárenia s finančnými prostriedkami a cennými papiermi mesta,
 • centrálnu evidenciu a sledovanie pohľadávok a záväzkov mesta a ich mimosúdne vymáhanie,
 • finančné zúčtovanie príspevkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon,
 • vypracovanie rozpočtov mesta, ich zmien a sledovanie plnenia príjmovej a výdavkovej časti,
 • vypracovanie záverečného účtu mesta,
 • evidenciu a účtovanie o majetku, prevod správy majetku,
 • inventarizáciu majetku mesta a záväzkov.

Správa miestnych daní a poplatkov

 • komplexnú správu miestnych daní a poplatkov,
 • vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti daní a poplatkov na rozpočet a obyvateľov mesta a predkladanie návrhov na ich zmeny a úpravu.

Pokladňa a poplatky

 • vedenie pokladne, spracovanie a evidenciu pokladničných operácií,
 • styk s bankovými inštitúciami,
 • evidenciu a vydávanie rozhodnutí na udelenie individuálnych licencií na výherné hracie automaty,
 • evidenciu a vydávanie súhlasov na prevádzkovanie videohier.

Životné prostredie a služby

 • agendu k prenájmu hrobových miest a k službám v dome smútku,
 • zmluvy na prenájom hrobových miest a úhrady za prenájom za hrobové miesto,
 • výdaj a evidenciu odpadových vrecúšok pre psov,
 • evidenciu a výdaj rybárskych lístkov.

Súčinnosť a spolupráca

 • s orgánmi príslušnej štátnej správy, záujmovými združeniami a inými organizáciami v oblasti školstva, športu a telesnej kultúry,
 • so správcom komunálnych bytov, nebytových priestorov a mestských lesov pri užívaní a hospodárení s majetkom mesta,
 • s ostatnými organizáciami mesta, útvarmi mesta a oddeleniami MsÚ na vypracovaní návrhu rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok, ako i výhľady na ďalšie obdobie,
 • evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov a vydávanie osvedčení o SHR.