Referát majetku oddelenia ekonomiky MsÚ na základe žiadostí od občanov vydáva osvedčenie Samostatne hospodáriaci roľník v zmysle § 12 c) Zákona SNR č. 219/1991 Zb., vykonáva s tým spojené administratívne činnosti a potvrdzuje ukončenie činnosti samostatne hospodáriacich roľníkov.

Agendu spojenú s vydávaním osvedčenia zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ.

Kontakty

referent evidencie majetku – neobsadené
Referent evidencie majetku
číslo dverí: 313
ekonom@malacky.sk

Právny status samostatne hospodáriacich roľníkov je upravený v zákone č. 105/1990 o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
Samostatne hospodáriaci roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

K vybaveniu je potrebné

 • Vypísať žiadosť
 • odovzdať ju na vybavenie na MsÚ (osobne)
 • uhradiť registračný poplatok v pokladni klientskeho centra
 • preukázať sa oprávňujúcimi dokladmi

Samostatne hospodáriaci roľník sa pri ohlásení preukáže:

 1. ako vlastník pôdy /výpisom z pozemkovej knihy/
 2. ako nájomca pôdy /nájomná zmluva/
 3. ako vlastník inej hospodárskej nemovitosti
 4. osobitným oprávnením v zmysle § 12 zákona 219/91 Zb.
 5. zaplatením poplatku 10 €

Poplatok za registráciu:

10 €