Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Kto má nárok

Dieťa navštevujúce predškolské zariadenie, základnú alebo špeciálnu základnú školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. Dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

Výška dotácie

Na obed prispieva štát sumou najviac 1 € na dieťa a na iné jedlá 0,35 € na dieťa (desiata a olovrant v materskej škole).

Čo musíte urobiť:

  • rodič  Mestu Malacky ako žiadateľovi o dotáciu (na referát školstva a TK, MsÚ) predloží doklad, že  príjem rodiny nepresahuje sumu životného minima a vyhlásenie, že súhlasí so zaradením svojho dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia – tlačivo je k dispozícii na referáte školstva.
  • mesto požiada príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu a priloží zoznam žiakov s nárokom na dotáciu,
  • úrad zoznamy skontroluje a pošle príslušnú sumu zriaďovateľovi, ktorý financie použije v spolupráci so školou na uhradenie stravného za deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Kontakty

Ing. Natália Šteflíková
Finančný referent
číslo dverí: 315
natalia.steflikova@malacky.sk

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Kto má nárok

Dieťa navštevujúce prípravnú triedu v predškolskom zariadení, základnú alebo špeciálnu základnú školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.
Školské potreby pre účely dotácie sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom v škole alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

Výška dotácie

Dotáciu možno poskytnúť najviac vo výške 33,20 € ročne na dieťa, a to v dvoch častiach.

Čo musíte urobiť:

  • rodič  Mestu Malacky ako žiadateľovi o dotáciu (na referát školstva a TK, MsÚ) predloží doklad, že  príjem rodiny nepresahuje sumu životného minima a vyhlásenie, že súhlasí so zaradením svojho dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia – tlačivo je k dispozícii na referáte školstva.
  • mesto požiada príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu a priloží zoznam žiakov s nárokom na dotáciu,
  • úrad zoznamy skontroluje a pošle príslušnú sumu zriaďovateľovi, ktorý financie použije v spolupráci so školou na uhradenie školských potrieb pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.