Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza – teda Mesto Malacky.

Informácie, dostupnosť tlačív a príjem platieb dane zabezpečuje klientske centrum MsÚ.  
Agendu zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ – miestne dane.

Druhy dane z nehnuteľnosti

(podľa Zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov (kam patria i nebytové priestory v bytovom dome).

Určenie a výber druhov daní a poplatkov

Mesto určuje a vyberá (Zákon č. 582/2004 Z.z.) nasledujúce druhy daní a poplatkov:

 • daň z nehnuteľnosti
  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • daň za predajné automaty
 • poplatky za komunálny odpad
 • miestny poplatok za rozvoj