Vybavíte v klientskom centre.

Prideľovanie hrobových miest a urnových miest

K vybaveniu potrebujete:

 • nahlásiť potrebné údaje k evidencii o hrobovom mieste

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta

K vybaveniu potrebujete:

 • osobne navštíviť klientske centrum, kde je potrebné nájomnú zmluvu na hrobové miesto podpísať

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Nájomné  za hrobové miesta v zmysle VZN č. 4/2020 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky je nasledovné:

 • jednohrob                13,27 € /10 rokov
 • dvojhrob                  19,91 € /10 rokov
 • trojhrob                    26,55 € /10 rokov
 • detský hrob              8,29 € /10 rokov
 • urnové miesto          8,29 € /10 rokov
 • hrobka  –  pri založení 16,59 € /m2/10 rokov
 • hrobka  –  pri obnovení  6,63 € /m2/10 rokov

Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy: sú uvedené v nájomnej zmluve.

Na stiahnutie:

Ďalšia súvisiaca agenda:

 • evidencia o hrobových miestach obsahuje nasledovnú dokumentáciu – kmeňové listy nájomcov hrobových miest
 • výzvy a upomienky na úhradu nájomného za hrobové miesta
 • evidencia o úhrade nájomného za hrobové miesta
 • súhlas pre pohrebnú službu na vykopanie hrobu
 • povolenie na uloženie urny na prenajaté hrobové miesto
 • žiadosť o súhlas na vykonanie stavby na hrobové miesto alebo na prevedenie úpravy hrobového miesta
 • zmenu nájomcu hrobového miesta

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk