Vybavíte v klientskom centre.

Prideľovanie hrobových miest a urnových miest

K vybaveniu potrebujete:

 • nahlásiť potrebné údaje k evidencii o hrobovom mieste

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta

K vybaveniu potrebujete:

 • osobne navštíviť klientske centrum, kde je potrebné nájomnú zmluvu na hrobové miesto podpísať

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Poplatky

 1. Nájomné za užívacie právo k hrobovému miestu na obdobie 10 rokov pri uložení ostatkov:
  • a) jednohrob               30,00 €
  • b) dvojhrob                 40,00 €
  • c) trojhrob                   60,00 €
  • d) detský hrob             10,00 €
  • e) urnové miesto         20,00 €
  • f) hrobka pri založení   40,00 €/m2
  • g) hrobka pri obnovení 14,00 €/m2
 2. Nájomné za užívacie právo k hrobovému miestu na obdobie 10 rokov bez uloženia ostatkov na Starom cintoríne pre nájomcov s trvalým pobytom v meste Malacky:
  • a) jednohrob               105,00 €
  • b) dvojhrob                 140,00 €
  • c) trojhrob                   300,00 €
  • d) urnové miesto         60,00 €
  • e) hrobka pri založení   120,00 €/m2
  • f) hrobka pri obnovení 52,50 €/m2
 1. Poplatok za povolenie vjazdu pre kamenárov 10,00 €
 2. Poplatok za vystavenie súhlasu s povolením stavby na hrobovom mieste 10,00 €

Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy: sú uvedené v nájomnej zmluve.

Na stiahnutie:

Ďalšia súvisiaca agenda:

 • evidencia o hrobových miestach obsahuje nasledovnú dokumentáciu – kmeňové listy nájomcov hrobových miest
 • výzvy a upomienky na úhradu nájomného za hrobové miesta
 • evidencia o úhrade nájomného za hrobové miesta
 • súhlas pre pohrebnú službu na vykopanie hrobu
 • povolenie na uloženie urny na prenajaté hrobové miesto
 • žiadosť o súhlas na vykonanie stavby na hrobové miesto alebo na prevedenie úpravy hrobového miesta
 • zmenu nájomcu hrobového miesta

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk