241 ZÁKON z 30. mája 2001 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1)Tento zákon upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb, obcí a fyzických osôb pri tejto ochrane, zriadenie a pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „Úrad“) a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 9

Určenie zodpovednosti

(1)Za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá v štátnom orgáne vedúci, v obci starosta a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“).