Činnosť obce (mesta), resp. starostu obce (primátora mesta) v prípade vzniku MU

 • prijať informácie o vzniku MU (od obyvateľstva, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, Koordinačného strediska IZS (ďalej len KS IZS), odboru krízového riadenia príslušného OkÚ, HaZZ, PZ, resp. iných subjektov alebo vznik MU zaznamenať na základe vlastného zistenia),
 • overiť informácie o vzniku MU (čas a miesto vzniku MU, druh, rozsah a účinky MU, zdroj a spôsob podania informácie),
 • posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení,
 • varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby,
 • informovať KS IZS – prvotné hlásenie, prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112,
 • aktivovať vlastné sily a prostriedky (miestne jednotky dobrovoľného hasičského zboru),
 • zabezpečiť priebežný prieskum miesta MU za účelom: (upresnenia rozsahu MU, určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov (na rozvinutie miesta riadenia a priestoru sústredenia prijatých síl a prostriedkov), potreby vyžiadania zložiek IZS prípadne ozbrojených síl SR), usmernenia veliteľa zásahu a potreby vyhlásenia MS.
 • zvolať krízový štáb prerokovať možnosť vyhlásenia MS, vydať rozhodnutia alebo príkazy k organizácii a riadeniu ZP (najmä na vykonanie ZP, na uzatvorenie priestoru MU, na zabezpečenie postihnutého obyvateľstva), organizovať a riadiť ZP v spolupráci s veliteľmi IZS a veliteľom zásahu, ukončenie záchranných prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác,
 • spolupracovať s územne príslušným OkÚ (napr. s odborom KR – výjazdová skupina, odborom starostlivosti o životné prostredie.
 • zabezpečiť informačný tok na OkÚ – (podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znení vyhlášky MV SR č. 442/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO).
 • po ukončení záchranných prác uplatniť si úhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie Podľa vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov a „Pokynu GR sekcie IZCO MV SR č. IZCO-48-44/2012 zo 17. decembra 2012 o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR (č.5/XXVI/5)“ na územne príslušnom okresnom úrade, v prípade povodňových záchranných prác podľa vyhlášky MŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.  

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, z hľadiska časovej osi možno tieto činnosti rozdeliť na 3 etapy:

 • činnosti do vyhlásenia MS
 • činnosti po vyhlásení MS
 • činnosti po odvolaní MS 

(sem patrí spravidla i uplatnenie si náhrad výdavkov …)