V zmysle platnej legislatívy a rozhodnutie okresného úradu v Malackách a to:

Zákon NR SR č. 387/02 Z.z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času

Vojny a vojnového stavu.

 • Zákon NR SR č. 179/2011  Z. z.  o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • Vyhl.  MH SR č.473/2011 Z.z. v znení vyhlášky172/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujúpodrobnosti  o predaji životne dôležitých výrobkov, alebo  životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych  regulačných opatrení  a o odberných oprávneniach .
 • METODICKÝ  POKYN č. 2/2016 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na spracovanie podkladov využiteľných krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie
 • METODICKÉ USMERNENIE MH č.27895/2016-1020-51389 systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi pre obyvateľov postihnutýchkrízovou situáciou

mesto Malacky zriaďuje 12 výdajní odberných oprávnení, kde ich územná pôsobnosť je  totožná s územnou pôsobnosťou volebných okrskov číslo 1 až 12.

Za životne dôležité výrobky a tovary sa považujú:

 • mäso
 • mlieko
 • vajcia
 • živočíšne tuky
 • maslo
 • rastlinné tuky
 • chlieb
 • múka
 • pečivo
 • cukor
 • zemiaky
 • ryža
 • soľ.

Za krízovej situácie po prijatí mimoriadnych regulačných opatrení sa predmetné odberné  oprávnenia  (nákupný  preukaz  a  prídelový  lístok)  poskytujú  občanom po preukázaní občianskym preukazom a u detí a mládeže do 15 rokov rodným listom.

Mestský úrad vedie evidenciu obyvateľstva a domácností podľa stanovených spotrebiteľských kategórií, a to:

 • kategória “A” – fyzické osoby nad 18 rokov
 • kategória “D 18” – fyzické osoby od 1 do 18 rokov
 • kategória “D 1” – deti od 6 do 12 mesiacov veku
 • kategória “D 06” – deti do 6 mesiacov veku.

Zoznam – adresár výdajní odberných oprávnení:

 1. ZŠ Štúrova 142/a, družina č. 1
 2. ZŠ Štúrova 142/a, družina č. 2
 3. ZŠ, Ulica gen. Štefánika 1175/7, prízemie, č. dv. 41
 4. ZUŠ, Záhorácka 1918/49, prízemie, č. dv. 1
 5. MCK, Záhorácka 1919, vestibul
 6. obášna sieň, Bernolákova 2954/22
 7. MsÚ, Radlinského 2751/1, prízemie, klientske centrum
 8. ZŠ, Záhorácka 95
 9. MŠ, Kollárova 896/2, trieda č. 2
 10. CVČ, Rázusova 2383/30, 1. pavilón
 11. HSF, s. r. o., Jesenského 50
 12. Zámocká 18, kaštieľ

Po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení sa distribúcia odberných oprávnení zabezpečí do 24 hodín.

Možnosť odberu nákupných preukazov alebo prídelových lístkov sa oznamuje mestským rozhlasom, pričom sa uvedú ďalšie podrobnosti a event. zmeny v organizácii výdaja odberných oprávnení a predaja vybraných výrobkov a tovarov.

Evidencia  o  odberných  oprávneniach sa musí uschovať počas 3  rokov  od skončenia mimoriadnych regulačných opatrení.

Bližšie podrobnosti sú v uvedenej legislatíve a v dokumentácii – agende výdajní odberných oprávnení na MsÚ Malacky.