Vychádzajúc z analýzy územia okresu Malacky z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí je územie mesta Malacky ohrozené:

B.1.Ohrozenie mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického charakteru

a) Vietor

Maximálne rýchlosti vetrov boli namerané v mesiacoch júl, august a január. Extrémne rýchlosti vetrov, prevažne severozápadné, boli namerané v zimnom období vo výške 7-10 km až 200 km/hod. Pri prechode teplých frontov nárazy vetra dosahujú rýchlosť až 125 km/h. Na jar a jeseň, pokiaľ nie je pôda dostatočne vlhká, za suchého počasia vzniká pri prízemnom prúdení rýchlosti nad 70 km/h na piesočnom povrchu mierna až silná prachová víchrica.

b) Teplotné extrémy

V zimných mesiacoch je územie okresu viac ohrozované tvorbou námraz a poľadovicou niekoľko hodinovou snehovou kalamitou. Pri mohutných teplotných inverziách trvajúcich niekoľko dní sa vyskytujú silné námrazy od nadmorských výšok 350 m n. m. Východné prúdenie spôsobuje za podpory prílivu teplejšieho vzduchu od juhovýchodu tvorbu námraz na stromoch a tvorbu závejov na celom území okresu.

c) Búrky a prívalové dažde

V poslednom období zmenou klimatických podmienok pri dlhotrvajúcich alebo extrémnych dažďoch môžu ohroziť niektoré vnútorné toky podhorské obce z dôvodu rozsiahleho svojho povodia a úzkeho údolia nad obcou..

d) Inverzia

Inverzia v okrese Malacky je zriedkavý jav.

e) Hmly

Bežný jav, najmä v zimnom období.

f) Snehové lavíny

nepredpokladá sa.

g) Snehové kalamity

Pri dlhšom a výdatnom snežení sa môžu vyskytnúť. Komplikujú najmä dopravu.

h) Námrazy a poľadovice

Bežný jav, najmä v zimnom období.

B.2. Oblasti možného ohrozenia svahovými deformáciami a seizmickou činnosťou

a) Svahové deformácie

V okrese Malacky je možnosť zosuvu pôdy, alebo skál na niektorých krátkych úsekoch cesty Pernek -horský hotel Baba cez horský masív Malých Karpát.

b) Seizmická činnosť

Seizmickou činnosťou  v okrese je ohrozená  oblasť Malých Karpát  70   MSK-64, ostatná časť okresu  60  MSK- 64. Seizmicky aktívnou oblasťou v okrese Malacky je okolie obce Pernek s  maximálne nameranou intenzitou  70  MSK-64.

B.3. Oblasti možného ohrozenia povodňami, oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby

a)Povodne

Územie okresu patrí do povodia rieky Moravy. Vnútorné toky okresu sú napojené na rieku Moravu cez prečerpávacie stanice Malé Leváre a Zohor, ktoré zabezpečujú vtok do Moravy i pri jej vyššej vodnej hladine ako vnútorné toky. Do Moravy sa voľne vlieva len tok Rudava v k. ú. Malé Leváre. Ohrozenie rozlivom vodných tokov, rozrušením ochranných hrádzí a zariadení sa predpokladá v okrese na toku Morava a Rudava.

V prípade  rozrušenia protipovodňových hrádzi a vyšších hladín ako je storočná voda, by bolo zaplavené nasledujúce územie povodia rieky Morava: západný okraj obcí Malé Leváre, Zohor a obce Gajary, Jakubov, Suchohrad, Záhorská Ves a Vysoká pri Morave. Mesto Malacky nie je priamo ohrozené rozlivom potoka Malina. Pri prívalových dažďoch môže dôjsť k zatopeniu pivničných priestorov.

b) Vodné stavby

Melioračná nádrž Lozorno II. o objeme 2,05 mil. m3, nádrž Kuchyňa a Vývrat môžu spôsobiť rozsiahle zaplavenie katastrálneho územia Lozorno, časť obce pozdĺž Suchého potoka, obec Kuchyňa a Rohožník. Na území mesta Malacky sa nenachádzajú vodné stavby, ktoré by predstavovali možné nebezpečenstvo.

B.4. Oblasti možného ohrozenia požiarmi a výbuchmi

a) Lesné požiare

V okrese je ohrozenie veľkými lesnými požiarmi najmä v letných mesiacoch na území Malých Karpát a Borskej nížiny, ktoré sú súvisle zalesnené listnatými drevinami resp. borovicou. Ohrozenie požiarmi v borovicovom lese je asi na ploche 350 km2 s 10000 obyvateľmi v obciach Jakubov, Kostolište, Lozorno, Plavecký Štvrtok, Závod a vo Vojenskom obvode Záhorie a severná časť Malaciek.

Možnosť vzniku veľkých požiarov je i v oblasti podzemných zásobníkov plynu s množstvom manipulačných sond v borovicových lesoch.

b)Požiare a výbuchy vo výrobných podnikoch

Neprekračujú hranice objektu.

B.5. Oblasti možného ohrozenia všetkými druhmi dopravy

a) Cestná doprava

Na cestnej komunikácii Malacky -horský hotel Baba je prechod horským masívom Malých Karpát v dĺžke asi 12 km. Je charakteristický veľkým prevýšením terénu a prudkými zákrutami. Pri nepriaznivých poveternostných situáciách je možný výskyt závalov lesnými porastmi alebo vznik dopravných nehôd. Časté dopravné nehody sa stávajú i na úseku diaľnice D2 Bratislava -Kúty na ktorej sa prepravujú nebezpečné látky. Diaľnica prechádza okrajom obce Závod a miest Malacky a Stupava.

Súbežne s diaľnicou vedie cesta I. triedy č.2 v dĺžke 34 km. Diaľnica je prepojená s ostatnou cestnou sieťou diaľničnými privádzačmi:

Stupava  -cesta III. triedy Stupava -Záhorská Ves, Lozorno -cesta č.2 I. triedy, č.501 II. triedy Lozorno –Pernek –Rohožník –Plavecký Mikuláš, Malacky -cesta č.503 II. triedy  ZáhorskáVes –Malacky –Pernek -horský hotel Baba cesta č.590 II. triedy  Malacky –Studienka cesta III. triedy Malacky –Rohožník,

b) Železničná doprava

Železnicou  sú  prepravované  NL  na  trati  Bratislava -Kúty. Prechádza obcou Plavecký Štvrtok a mestom Malacky. Okrajovo obcami Zohor, Veľké Leváre a Závod.

c) Letecká doprava

Nad územím okresu nie sú medzinárodné letové trasy z dôvodu pravidelnej vojenskej činnosti vo VVP: Kuchyňa, Záhorie a Turecký Vrch. V okrese sa nachádza vojenské letisko

Malacky,  ktoré  sa  nachádza  12  km  juhovýchodne  od  mesta  Malacky  medzi  obcami  Pernek a Kuchyňa s VPD  orientovanou  v smere 20/02. Na letisku je dislokované Samostatné dopravné krídlo OS SR, ktoré vykonáva nad územím okresu výcvikovú a prepravnú činnosť. Letisko je využívané  i  bojovými  lietadlami  OSSR  a  NATO,  ktoré  nad  územím  okresu  vykonávajú výcvikové lety.

d) Nehody lanových dráh

V okrese a v meste sa nenachádzajú lanové dráhy.

e) Nehody lodnej dopravy

V okrese a v meste sa nevyužíva lodná doprava.

f) Nehody produktovodov

V dôsledku úniku plynu z podzemných zásobníkov, zo zemných vrtov a plynovodov môže vzniknúť zvýšená koncentrácia plynu a pri styku s ohňom môže nastať výbuch. V prípade požiaru by bolo ohrozené katastrálne územie mesta Malacky a obcí Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave a Závod.

B.6 Oblasti možného ohrozenia únikom NL

a) Jadrové zariadenie

Pásmo ohrozenia JEZ Jaslovské Bohunice nezasahuje do okresu Malacky. 

b) Stacionárne zdroje NL

Na území okresu a mesta Malacky sa nenachádzajú.

c) Preprava NL

Únikom nebezpečnej chemickej látky pri železničnej preprave, alebo cestnej preprave. Najčastejšie prepravovanými nebezpečnými látkami sú amoniak, etylén, etylénoxid, hydroxid sodný a chlór, ďalej kyselina sírová, acetón, anilín, formaldehyd, etylalkohol, kyselina octová, kyselina chlorovodíková a chloritan sodný.            

Vyhodnotenie následkov – pri preprave nebezpečných látok sa určuje a vyhodnocuje veľkosť ohrozeného priestoru podľa skutočnej situácie v závislosti od množstva a druhu uniknutej nebezpečnej látky, meteorologickej situácie, doby úniku a výsledkov monitorovania. Ak nie je známy druh nebezpečnej látky, na účely okamžitého zásahu sa oblasť ohrozenia člení na:

  • pásmo priameho ohrozenia nebezpečnými látkami, ktorého vonkajšia hranica je minimálne 50 metrov od zdroja ohrozenia daná stredovým uhlom 360 stupňov,
  • ochranné pásmo, ktorého vonkajšia hranica je minimálne 100 metrov od zdroja ohrozenia daná stredovým uhlom 360 stupňov,
  • pásmo ohrozenia výparmi nebezpečnej látky, ktoré je na účely predbežného vyhodnotenia dané 40-stupňovou výsečou, pričom jej stred je orientovaný v smere prízemného vetra,
  • bezpečný priestor, v ktorom sa výskyt nebezpečnej látky nepredpokladá a ktorý je vzdialený najmenej 100 metrov od miesta výskytu nebezpečnej látky.

Následkom vzniku MU v prípade, že nebudú zavedené, resp. realizované ochranné opatrenia, sa predpokladá rozšírenie následkov do tej miery, že pri vyšších koncentráciách môže prísť k ohrozeniu života, resp. zdravotné ohrozenie pôsobením plynu alebo tekutiny. Pri vyšších koncentráciách môže prísť k úhynu zvierat, čiastočnému poškodeniu vegetácie a môžu byť kontaminované plody z nechránenej prírody. U plynných látok koncentrácia rýchlo klesá rozptýlením. Pri úniku kvapalných alebo pevných chemických látok, môže prísť kukontaminácii povrchových a spodných vôd. U niektorých NL pri koncentráciách v rozmedzí hornej a dolnej medze výbušnosti môže prísť k výbuchu, s deštrukčnými účinkami na okolí a k vzniku požiaru.

Záver: Pri úniku neznámej nebezpečnej látky je potrebné uvedomenie potreby identifikácie prepravovanej látky, jej nebezpečnosti a charakteru toxických vlastností. Závažnosť , rozsah ohrozenia a rýchlosť pôsobenia závisí od druhu a množstva, môže vzniknúť časová tieseň narealizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života.  V prípade väčšieho rozsahu takejto mimoriadnej udalosti, by došlo v postihnutých oblastiach k čiastočnému narušeniu chodu života, výroby a k prerušeniu cestnej dopravy a železničnej dopravy.         

Únikom nebezpečnej biologickej látky (mimoriadna udalosť spojená s únikom pri preprave biologických látok, mimoriadne udalosti na pracoviskách s biologickými látkami, mimoriadne udalosti s následnou kontamináciou zdrojov pitnej vody, pôdy, potravín a iných faktorov vonkajšieho prostredia, bioterorizmus, použitie biologických prostriedkov vo vojnovom konflikte). Existuje možnosť, že vo vytypovaných priestoroch, kde je predpoklad zhromažďovania väčšieho počtu ľudí, môžu byť tieto priestory cieľom tzv. bioterorizmu.

Vyhodnotenie následkov – Pri úniku biologických nebezpečných látok určenie veľkosti oblasti ohrozenia je v pôsobnosti orgánov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstvaSlovenskej republiky v súlade so zákonom NR SR  č.126/2006 Z. z. o  verejnom zdravotníctve a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov. Následkom vzniku MU v prípade, že nebudú zavedené, resp. realizované ochranné opatrenia, sa predpokladá rozšírenie následkov do tej  miery, že pri vyšších koncentráciách môže prísť k ohrozeniu života.

Záver – Pri úniku neznámej biologickej nebezpečnej látky je potrebné uvedomenie si potreby identifikácie prepravovanej látky, jej nebezpečnosti a charakteru vlastností. Závažnosť, rozsah ohrozenia a rýchlosť pôsobenia závisí od druhu a množstva, môže vzniknúť časová tieseň na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade väčšieho rozsahu takejto mimoriadnej udalosti, by došlo v postihnutých oblastiach k čiastočnému narušeniu chodu života, výroby a k prerušeniu cestnej dopravy a železničnej dopravy.

Ďalším možným zdrojom ohrozenia sú čerpacie stanice pohonných hmôt, ktoré sú vybudované na okrajoch mesta Malacky, Stupavy a niektorých obcí.

B.7. Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb a epidémií

a) Ochorenie ľudí

Okres a mesto Malacky môže byť postihnutý šírením infekčných chorôb akými sú chrípka, vtáčia chrípka, SARS a ďalšie. Prenos vírusových ochorení je najčastejšie z chorého človeka vzdušnou cestou a to najmä pri dýchaní, kýchaní, kašľaní a nepriamo aj kontaminovanými predmetmi. Vírus  infikuje  bunky  sliznice  dýchacieho  traktu. Šírenie  prebieha  najrýchlejšie  v  miestach  s väčšou  kumuláciou  osôb,  ako  sú  predškolské  a  školské  zariadenia,  hromadné  dopravné prostriedky, väčšie pracovné kolektívy. Priestory zvýšeného epidemického alebo epizootického ohrozenia nie sú na území okresu evidované.

b) Ochorenie zvierat

Chov hospodárskych zvierat má v  posledných rokoch na území okresu klesajúcu tendenciu.

Poľnohospodárske podniky (First Farms), ktoré sa zaoberajú živočíšnou výrobou sa zameriavajú na chov hovädzieho dobytka. Chov ošípaných zachováva už len nevýznamný počet poľnohospodárov.

Obmedzením živočíšnej výroby  v poľnohospodárstve došlo i k zníženiu výskytu prenosných ochorení zvierat a šíreniu rozsiahlych nákaz. Z prenosných ochorení zvierat je možné predpokladať výskyt ochorení hlavne u hovädzieho dobytka a to napr. Bovinná spongiformná encephalopatia (BSE), nazývaná tiež „choroba šialených kráv“. Klasický mor ošípaných (KMO) je vírusové ochorenie, ktoré sa obmedzuje len na jeden druh zvierat. Postihuje ošípané a diviaky, ktoré sú prirodzeným hostiteľom vírusu. Vznik slintačky a krívačky (SLAK) -nákaza sa šíri priamym stykom chorých zvierat so zdravými, ako aj nepriamo prostredníctvom živých prenášačov a rôznych materiálov a predmetov, s ktorými prišli choré zvieratá do styku. Z neživých prenášačov majú najväčší význam dopravné prostriedky všetkého druhu, mlieko a mliečne výrobky, hnoj, močovka, časti odevu, obuvi a podobne. Výskyt uvedených ochorení vo zvýšenej miere nebol na území okresu v minulom období zaznamenaný.

c) Ochorenie rastlín

Výskyt epizootií je podmienený nákazovou situáciou všeobecne a podmienené vzájomnou prítomnosťou akýchkoľvek faktorov, ktoré sa môžu podieľať na šírení (napr. krmivo). Veterinárnu službu k ochrane územia okresu dôslednou kontrolou importovaných zvierat a surovín živočíšneho pôvodu, krmív a rastlinných produktov v zmysle zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov zabezpečuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec. V miestach zdrojov pitnej vody v obvode je možný výskyt epidemických nákaz (dyzentéria, vírusový zápal pečene).

B.8. Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí

a) Oblasti ohrozené rizikami technogénneho charakteru

Výpadky elektrickej energie môžu nastať pri veľmi nepriaznivom počasí, spojenom so silným vetrom, mrazom, alebo technologickou poruchou. Výrobné podniky sú na tieto prípady pripravené záložnými zdrojmi napájania.

b) Oblasti ohrozené rizikami sociogénneho charakteru 

Oblasti ohrozené teroristickými útokmi chemického alebo biologického charakteru – špecifikácia a vytypovanie ohrozených priestorov a objektov, miesta s výskytom veľkého počtu ľudí. Napríklad: Nákupné centrá, športové objekty a iné.

c) Oblasti ohrozené rizikami enviromentálneho charakteru 

Oblasti väčšieho rozsahu ohrozenia sa v okrese a v meste sa nepredpokladajú. K menším ohrozeniam môže dôjsť vplyvom dopravnej nehody, alebo pri nelegálnom skladovaní nebezpečného odpadu.

d) Oblasti ohrozené možnou kumuláciou rôznych druhov mimoriadnych udalostí

V dôsledku úniku plynu z podzemných zásobníkov, zo zemných vrtov a plynovodov môže vzniknúť zvýšená koncentrácia plynu a pri styku s ohňom môže nastať výbuch. V prípade požiaru by bolo ohrozené katastrálne územie mesta Malacky a obcí Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave a Závod.