Varovanie obyvateľstva

Umiestnenie sirén na území mesta Malacky

Vyrozumenie osôb

Vyrozumenie osôb je vykonávané podľa plánu a vyrozumenia osôb, ktorý je súčasťou plánu ochrany obyvateľstva. Vyrozumievajú sa členovia krízového štábu  a organizácie zriadené mestom cestou spojovacích prostriedkov a MsP .

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:

 • a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
  • dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
 • b) „OHROZENIE VODOU“
  • šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
 • c) „KONIEC OHROZENIA
  • dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
 • d) „VZDUŠNÝ POPLACH“
  • (počas vojny a vojnového stavu) dvojminútový kolísavý tón

Hlásna a varovná služba

Hlásna a varovná služba v meste Malacky je zabezpečená aktuálnym vysielaním mestskej televízie eM TV, webovou stránkou mesta a pohyblivými prostriedkami varovania. Mesto spolupracuje so závodom SVP Povodie Moravy v Malackách, OR HaZZ, BVS, a. s., stredisko Malacky, Okresný úrad Malacky.

Jednotky civilnej ochrany

 • Mesto Malacky má vytvorené  jednotky CO pre potrebu mesta a to jednotky na obsluhu evakuačných zaradení nakoľko mesto má nariadené OÚ OKR(Rozhodnutie ObÚ-MA-CO-A-2011/03819-3) prijať 9000 osôb a následne zabezpečiť ich ubytovanie a núdzové zásobovanie.
 • K zabezpečeniu činnosti je zriadená evakuačná komisia ktorej funkčné povinnosti preberá KŠ podľa § 9 ods.1 vyhlášky MVSR  č.328/2012 Z.z