Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.ň

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane za predajné automaty podľa VZN č. 9/2015 v znení neskorších zmien a dodatkov je

 • a)   100 € za jeden predajný automat s ponukou najviac 10 druhov tovaru,
 • b)   166 € za jeden predajný automat s ponukou viac ako 10 druhov tovaru,
 • c)   1660 € za jeden predajný automat s ponukou aj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

Povinnosti daňovníka v zmysle VZN

 1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu predajných automatov v rozsahu údajov:
  • a)   názov a druh predajného automatu,
  • b)   počet prevádzkovaných predajných automatov,
  • c)   výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby predajného automatu,
  • d)   označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený,
  • e)   dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
  • f)    dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu,
  • g)   identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
  • h)   IČO, označenie štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa),
  • i)   zoznam druhov tovaru, ktoré predajný automat vydáva.
 2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.
 3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom s uvedením týchto údajov:
  • a)   označenie prevádzkovateľa (obchodné meno, IČO),
  • b)   sídlo resp. miesto podnikania,
  • c)   dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
  • d)   výrobné číslo predajného automatu.

Agendu dane predajné automaty stroje zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ (3. posch., č.d. 314)

Kontakty