V zmysle VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1. 1. 2016, vyberá Mesto Malacky poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

Informácie a tlačivá k poplatkom  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady poskytuje klientske centrum – miestne dane. Tam možno zároveň podať žiadosť.

Agendu spojenú s poplatkom zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ:

Kontakty

Dana Puškáčová
Referent miestnych daní
číslo dverí: 312
dana.puskacova@malacky.sk

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znen:

Povinnosti poplatníka

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Mesto Malacky) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
 • Ohlásenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
 • Ohlásenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať
 • Ohlásenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať
 • Ohlásenie o zmene poplatkovej povinnosti:
  • zmena frekvencie vývozu
  • zmena počtu osôb
  • zmena adresy poplatníka
 • Občiansky preukaz
 • Fotokópiu výpisu z obchodného registra
 • Fotokópiu výpisu zo živnostenského registra

Sadzby poplatkov

 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určí správca poplatku platným rozhodnutím. Splatnosť poplatku je v dvoch rovnakých splátkach nasledovne: prvá splátka do 15 odní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. 9.
 • Ak daňovníka (fyzickú i právnickú osobu) pri doručení výmeru nezastihnú a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť buď prevodom na účet Mesta Malacky, alebo v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.