Na základe VZN č. 9/ 2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Malacky č. 6/ 2017, v znení VZN č. 8/ 2019, v znení VZN č. 12/ 2020, v znení VZN č. 8/ 2021, v znení VZN č. 3/ 2022, v znení VZN č. 7/ 2022 a v znení VZN č. 11/2023 je mesto Malacky oprávnené vyberať daň za ubytovanie.

Predmetom dane za ubytovanie 

je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúcej odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe, ktoré sa nachádza na území mesta Malacky.

Daňovníkom 

je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane

je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.

Zástupca platiteľa dane

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie.

Základom dane

je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.

Sadzba dane

za ubytovanie pre rok 2024 je 0,52 € za osobu a prenocovanie.

Daňová povinnosť

vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe. 

Oznamovacia povinnosť

Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti.

Platiteľ je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu podľa predchádzajúceho odseku za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté.

Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane oznamuje obci základ dane do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje identifikačné údaje platiteľa dane alebo zástupcu platiteľa dane, počet ubytovaných osôb a počet prenocovaní. Ak časť povinností alebo celú daňovú povinnosť plní za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, základ dane sa znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca. 

Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane zaplatí daň za ubytovanie do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka na účet správcu dane vedeného v Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky,

 č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003

alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu na základe výkazu o vybranej dani. Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane označí platbu variabilným symbolom, ktorý mu bude určený správcom dane, alebo identifikačným číslom (IČO) prevádzkovateľa zariadenia.

V zmysle zákona č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý dopĺňa § 38a) zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňovníkom dane za ubytovanie nie je odídenec podľa § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ohlásenie vzniku a zániku

činnosti ubytovacieho zariadenia, predloženie výkazu o vybranej dani za ubytovanie a platby dane za ubytovanie zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ – 3. poschodie, č. dverí 312.

Kontakty

Eva Kašubová
Referent miestnych daní
číslo dverí: 312
eva.kasubova@malacky.sk