Na základe VZN č. 9/ 2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Malacky č. 6/ 2017, v znení VZN č. 8/ 2019, v znení VZN č. 12/ 2020, v znení VZN č. 8/ 2021, v znení VZN č. 3/ 2022, v znení VZN č. 7/ 2022 a v znení VZN č. 11/2023 je mesto Malacky oprávnené vyberať daň za psa. 

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba – občan, podnikateľský subjekt alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.
Prihlásenie a odhlásenie psov, registračné známky, adopcie psov z karantény a platby dane za psa vybavíte v klientskom centre.
Agendu dane za psa zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ (3. poschodie, č. 312):

Priznanie k dani za psa

V zmysle novely zákona č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sú občan, podnikateľský subjekt a ostatné právnické osoby povinné s účinnosťou od 1. 12. 2012 pri nadobudnutí psa (kedy vzniká daňová povinnosť k dani za psa) podať u správcu dane Priznanie k dani za psa. Ak počas príslušného zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane vrátane zmeny adresy daňovníka, zmeny adresy držania, resp. chovania psa a tiež údajov potrebných k evidencii psa, je potrebné podať Priznanie k dani za psa – čiastkové priznanie. V prípade zániku daňovej povinnosti k dani za psa (úhyn, predaj, darovanie psa) je potrebné, aby daňovník podal u správcu dane Priznanie k dani za psa – čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Na stiahnutie 

Ročná sadzba dane pre rok 2024

  • Pes chovaný a držaný v rodinnom dome:                  10,40 €/rok  
  • Pes chovaný a držaný v bytovom dome:                    41,60 € /rok
  • Pes chovaný a držaný za účelom stráženia objektov:   34,30 €/rok

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Úľavy na dani za psa

Správca dane poskytne daňovú úľavu  pre rok 2024 v rozsahu 50 % zo sadzby dane daňovníkovi:

  • ktorý ku dňu 31. 12. 2023 dosiahol vek 62 rokov (uvedená úľava platí pre občanov)
  • ktorý je členom Kynologického klubu v Malackách.

Splatnosť dane

Sadzba miestnej dane za psa sa určuje rozhodnutím do 15. mája  príslušného zdaňovacieho obdobia.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Splátka dane je jedna a je splatná v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník označí platbu variabilným symbolom určeným správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Daň za psa sa platí

  • v hotovosti v pokladni správcu dane (klientske centrum)
  • prevodom z účtu v peňažnom ústave
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003. 

Evidencia psov

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č. 1/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 12/2016, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky, podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Malacky evidencii psov. Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je povinný nahlásiť psa do evidencie najneskoršie do 30 dní. Evidenciu vedie mesto. Správca dane vydá vlastníkovi (držiteľovi) psa evidenčnú známku. Držiteľ psa preukazuje totožnosť psa známkou. Známka je neprenosná na iného psa.

Kontakty

Eva Kašubová
Referent miestnych daní
číslo dverí: 312
eva.kasubova@malacky.sk