Mesto Malacky  s účinnosťou od 01.01.2017 zaviedlo všeobecne záväzným nariadením č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších zmien a dodatkov na území mesta Malacky (ďalej len „VZN”) miestny poplatok za rozvoj a vykonáva jeho správu v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Predmet poplatku

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta Malacky

 • a./ na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,
 • b./ ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
 • c./ na ktorú je vydané právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej    dokončením,
 • d./ ktorá je dodatočne povolená v právoplatnom rozhodnutí.


Predmetom poplatku za rozvoj je stavba  vtedy, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

Poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia  stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Poplatník  je povinný oznámiť zánik poplatkovej povinnosti mestu do 60 dní odo dňa jej zániku, inak nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká. Mesto vráti poplatok za rozvoj poplatníkovi na základe žiadosti do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj.

Poplatník

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (“zástupca”) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.

Základ poplatku

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa na účely tohto zákona považuje vnútorný priestor stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje minimálne 1,3 metra. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 metra široké, 0,3 metra hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy nadzemnej časti  realizovanej stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou. Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa po splnení uvedených parametrov považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný priestor prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený podlahou a konštrukciou krovu, prípadne ďalšími stavebnými konštrukciami.

Do základu poplatku za rozvoj sa nezapočítava podlahová plocha výťahovej šachty, schodiska, vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v meste Malacky v zmysle VZN je stanovený v členení podľa § 7 ods. 2 zákona:

 • a)  35 €/m² pre stavby na bývanie,
 • b) 35 €/m² pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • c) 15 €/m² pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • d) 35 €/m² pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • e) 35 €/m² pre ostatné stavby.

V ustanovenej jednotlivej časti mesta vymedzená ulicami 1. mája, Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Bernolákova, Boreckého, Boženy Nemcovej, Brezová, Brnianska, Břeclavská, Budovateľská, Cesta mládeže, D. Skuteckého, Dielenská, Družstevná, Dubovského, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, F. Malovaného, Ferdiša Kostku, Gaštanová, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Jána Kollára, Janka Kráľa, Jánošíkova, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Kubinu, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Kozia, kpt. Miloša Uhra, Krátka Kukučínova, Ľ. Kukorelliho, L. Novomeského, Legionárska, Lesná, Lipová, Ľuda Zúbka, Ľudovíta Fullu, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mierové námestie, Michala Tillnera, Mirka Nešpora, Mlynská, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Nová, Oslobodenia, Ota Kožucha, Partizánska, Pavla Blahu, Pavla Hallona, Petra Jilemnického, Petra Straku, Pezinská, Písniky, Poľná, Pri Maline, Pribinova, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sadová, Sama Chalupku, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Stromová, Stupavská, Svätoplukova, Šikmá, Štefana Čulena, Štúrova, Táborisko, Tichá, Ulica Ludwiga Angerera, V. Clementisa, Vajanského, Veľkomoravská, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vlastenecká, Vševlada Gajdoša, Vysoká, Záhorácka, Záhradná a Zámocká

je sadzba  poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby nasledovná:

 • a) 35 €/m² pre stavby na bývanie,
 • b) 35 €/m² pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • c) 35 €/m² pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • d) 35 €/m² pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu
  súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

e) 35 €/m² pre ostatné stavby.

Výpočet poplatku

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
Poplatok za rozvoj bude poplatníkovi vyrubený rozhodnutím a je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Kontakty

Eva Mrázová
Referent miestnych daní
číslo dverí: 314
eva.mrazova@malacky.sk

Neprehliadnite:

Všeobecne-záväzné nariadenia:

Zákony: