Kontakty

Mgr. Lenka Paráková
Vedúca – Oddelenie právne
číslo dverí: 317
lenka.parakova@malacky.sk

Agenda oddelenia:

Správa a hospodárenie s majetkom

 • úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mesta do užívania,
 • návrhy na zlepšenie a zefektívnenie hospodárenia s majetkom mesta,
 • prevody vlastníctva bytov, nebytových priestorov a pozemkov, delimitačné protokoly,
 • verejné súťaže a dražby majetku mesta,
 • majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta a vydanie majetku mesta v zmysle reštitučných zákonov a spracovanie podkladov a návrhov na vklad do katastra nehnuteľností,
 • správu bytov a bytov osobitného určenia, hnuteľného majetku a nehnuteľností, ktoré nie sú v správe iného útvaru MsÚ, mestskej polície Malacky alebo v správe mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Malacky.

Právna agenda

 • evidenciu o majetkovoprávnych sporoch a ostatných právnych sporoch mesta,
 • vypracovanie zmlúv v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ako i ostatných zmlúv a dohôd a ich zverejňovanie a centrálnu evidenciu, okrem zmlúv pracovnoprávnych,
 • posudzovanie návrhov zmlúv, nariadení mesta a interných právnych predpisov,
 • vedenie priestupkového a správneho konania a príslušná evidencia,
 • prípravu podkladov na externé právne zastupovanie mesta.

Verejné obstarávanie

 • komplexnú agendu verejného obstarávania tovarov, prác a služieb a finančná kontrola,
 • verejné elektronické aukcie,
 • centrálne obstarávanie tovarov, prác a služieb (objednávky) na základe požiadaviek ostatných organizačných jednotiek MsÚ a evidencia príslušnej dokumentácie.

Rozvoj bývania

 • agendu preneseného výkonu štátnej správy v oblasti poskytovania úverov zo ŠFRB.

Súčinnosť a spolupráca

 • s ostatnými oddeleniami MsÚ a organizáciami mesta pri príprave a implementácii projektov a rozvojových programov mesta,
 • s príslušnými orgánmi štátnej správy, ministerstvami a štátnymi fondmi pri zabezpečovaní zdrojov financovania projektov a investícií mesta.