Oddelenie právne- školstvo a šport – dotácie pre športové organizácie

Agendu dotácií vybavuje Oddelenie právne MsÚ.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike.

Ďalšie informácie ohľadom žiadostí o dotácie a príslušné tlačivá nájdete na v sekcii Dotácie a granty

Kontakty

Mgr. Miroslava Ščepánová
Referent všeobecnej učtárne
číslo dverí: 315
miroslava.scepanova@malacky.sk