Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z.z., ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

Tento zákon bol zrušený zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a v súčasnosti je činnosť ŠFRB upravená zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Všetky služby sa vybavujú osobne na pracovisku ŠFRB.

Kontakty

Mgr. Anna Kubinová
Referent úverov zo ŠFRB
číslo dverí: 129 B2
anna.kubinova@malacky.sk

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania, zriadený na MsÚ, vykonáva pre potreby fyzických i právnických osôb mesta Malacky a obcí okresu Malacky v súvislosti s obstaraním bývania tieto služby:

Poradenstvo o úveroch

(k výstavbe či kúpe bytu alebo domu, obnove bytového domu a iným možnostiam)  

Príjem žiadostí o podporu ŠFRB

Formuláre podľa druhu žiadosti odporučí a poskytne odborný pracovník osobne.

Komplexná administrácia v prospech klienta