Mesto Malacky ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Mestské zastupiteľstvo v Malackách na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011 v zmysle § 11, ods. 4., písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9 ods. 1. zákona NR SR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluvnú agendu vybavuje oddelenie právne – referát právny a správy majetku.

Vypracované zmluvy na základe žiadostí riešia:

 • prenájom pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku Mesta Malacky (zmluva o nájme)
 • kúpu pozemkov vo vlastníctve Mesta Malacky (zmluva o kúpe pozemku)
 • vecné bremená k pozemkom vo vlastníctve mesta (zmluva o vecnom bremene)

K vybaveniu je potrebné:

1. Žiadosť o nájom

 • Podať na MsÚ písomnú žiadosť, ktorá má obsahovať:
  • údaje žiadateľa
  • popis
  • predmetu nájmu
  • účel nájmu, dátum a podpis žiadateľa

2. Žiadosť o kúpu pozemku

 • Podať na MsÚ písomnú žiadosť, ktorá má obsahovať:
  • údaje žiadateľa
  • označenie a popis pozemku, ktorý je predmetom kúpy
  • prípadne fotokópiu katastrálnej mapy, účel kúpy,
  • dátum a podpis žiadateľa.

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena:

 • Podať na MsÚ písomnú žiadosť, ktorá má obsahovať:
  • údaje žiadateľa
  • označenie a popis pozemku, ktorý je predmetom kúpy
  • prípadne fotokópiu katastrálnej mapy, účel zriadenia vecného bremena
  • dátum a podpis žiadateľa.

Kontakty

Mgr. Lenka Paráková
Vedúca – Oddelenie právne
číslo dverí: 317
lenka.parakova@malacky.sk