Agendu majetkovoprávneho usporiadania vzťahov rieši oddelenie právne MsÚ.

Typy riešení:  

  • Ak nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta užívajú fyzické osoby (napr. pozemky pod rôznymi stavbami, predzáhradkami, dvory, atď.)
  • Ak nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb užíva Mesto Malacky
  • Majetkovoprávne usporiadaniu nehnuteľného majetku vydržaním v prospech oprávneného držiteľa, ktorý nehnuteľnosť nepretržite užíva, o čom rozhoduje zákonom určená osoba, t.j. notár
  • vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľností Mesta Malacky, na ktorých fyzické, alebo právnické osoby plánujú budovať rôzne siete, prístupové cesty, prípadne prechody 

K vybaveniu je potrebné:

  • predložiť písomnú žiadosť na MsÚ
  • doložiť nevyhnutné prílohy

Potrebné dokumenty (individuálne):

  • geometrický plán
  • výpis z listu vlastníctva,
  • snímky z mapy katastra nehnuteľností
  • iné dokumenty podľa typu riešenia

Kontakty

Mgr. Alena Foltýnková
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 316
alena.foltynkova@malacky.sk